Abeceda lží a nesplněných slibů starosty Ing. Josefa Pátka

Hesla jako Otevřená a fungující samospráva, Radnice otevřená komunikaci s občany, Razantní postup vůči korupci, každé podezření bude prošetřeno a jiné proklamace v našem městě vládnoucí ODS a jejího lídra vybízejí zvídavého občana k zamyšlení, zda tomu tak ve skutečnosti opravdu je a za poslední roky bylo. Níže uvedená abecedně seřazená témata a u nich uvedené informace jsou prokazatelné a vycházejí ze sdělení starosty ve Zpravodaji, z facebookové komunikace, z médií, dále z předvolebního programu a slibů místní ODS a jejího předsedy občanům Čelákovic. Díky vůdčímu postavení v radě i zastupitelstvu města měla ODS se svým starostou v čele neomezenou možnost a příležitost realizovat zveřejněné sliby a neuchylovat se ke lžím. Nebylo lehké vybrat ke každému písmenu jen 1 max. 2 příklady.

A Autobusová zastávka Mochovská – o záměru se jedná od r. 2011, ale zatím není známé ani přesné umístění zastávky. ZM 23.11.2011 bod 2.5: Město Čelákovice připravuje výstavbu nových autobusových zastávek v ulici Mochovská…Územní řízení bylo zastaveno v roce 2012 z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů. Místostarosta Sekyra ještě v ZMČ 2/2018 o zastávce Mochovská píše jako o akci r. 2018. Více zde.

BBlokové čištění ulic se dělá jen pro formu nebo vůbec, po několika sezónách na ulicích leží starý zimní posyp – např. ulice Havlíčkova, kde leží posyp z roku 2016. Pozn. Technické služby jsou řízené městem.

C – Cesty starosty a místostarosty do Koreje a Číny stojí z městské pokladny hodně peněz, označit tento výlet jako cestu služební je výsměch. Více zde.

ČČerné ovce – reportáž strop ČT 4.12.2017. Ze všech uvedených tvrzení starosty byla pravda jen věta o tom, že byl v konání „schůzky na stavbě“ na dovolené, jinak ve všem lhal. ODKAZ na reportáž

D – Domov seniorů – výstavba domu s pečovatelskou službou se slibuje již od r. 2010, utrácí se peníze za neproveditelné studie a zatím není vybráno ani vhodné místo. Více zde.

E – e-radnice – „maximum informací o správě města jedním kliknutím na webu města.“ Zkuste si, na kolik kliků najdete, co, jak a kdy město poskytlo žadatelům dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím v roce 2018.

F – Facebook. Soukromý starostův fcb byl prezentován jako oficiální městský v soutěži ministerstva vnitra Přívětivý úřad jako ukázka fungující městské komunikace.

G – Generel dopravy slíben, není zpracován.

HHospodaření města má nedostatky, např. výdaje na rekonstrukci sádrokartonových stropů v budově ZŠ Komenského, výdaje na MŠ Sluníčko, výdaje na předem jasné projekty a studie do šuplíku. Hasičská zbrojnice bude přestavěna pro kombinované využití – nesplněno.

CH –  „Chceme navázat na prvorepublikové zkušenosti, kdy aktivita občanů byla vítána.“ Toto je naprostý výsměch občanům.

Nové chodníky  v ulicích Ve Skále, Dělnická, Polská, Táboritská, Pražská, Císařská kuchyně.

I – Informace občanům zaručí nezávislý Zpravodaj města Čelákovic, který bude mít „kvalifikovaného a objektivního šéfredaktora, rubriku starosta odpovídá, otevřenost vůči názorům občanů.“  Nesplněno.

J – Jednání zastupitelstva jsou důkazem transparentnosti jen v tom, že jsou přenášena a lze sledovat on-line i ze záznamu. Možnost občanů diskutovat např. rozpočet r. 2018 byla nedemokraticky omezena – viz prosincové zastupitelstvo.

K – Kvalita ovzduší – město nedělá potřebné kroky ke zlepšení stavu, neprovádí kontinuální celoroční měření. Ví o únicích škodlivých látek z TOS-METu, sliby o řešení – skutek utek. Více zde.

„Komunikace ve všech významech“ – Diskusní fórum na stránkách města nepotvrzuje toto heslo, položené otázky zůstávají bez řádné odpovědi, pan starosta odpovídá minimálně a ne k věci. Např. příspěvky občanů s dotazy k opravě sádrokartonových stropů v gymnáziu nebyly nikdy zodpovězeny viz diskuzní fórum města.

L – Labe přístaviště – „ zahájení této stavby by mělo být na podzim letošního roku (tj.2015)“ viz rozhlasový pořad „K věci“ 12.5.2015. Lodní doprava z přístaviště v Čelákovicích měla být zahájena na jaře 2016.

M manipulace se zápisy z jednání Pracovní skupiny k řešení mimořádné situace v důsledku havárie v prostorách gymnázia v roce 2017. – viz zápis č. 2, revizi textu (červeně) starosta odmítl, ačkoliv existuje i zvuková nahrávka jako důkaz.

Za poslední 2 roky neexistuje jeden zápis ze zastupitelstva města, který by věrně zachytil celý průběh zastupitelstva. Záznamy vystupujících osob jsou vynechávány, upravovány, mění se význam a nelze dosáhnout korekce před zveřejněním zápisů i přes požadavek ověřujících zastupitelů. Porovnejte zápisy a záznamy zastupitelstva.

Jako jeden z mnoha příkladů uvádím vystoupení zastupitele Martina Spilky na jednání ZM dne 27.6.:

https://www.facebook.com/celakforum/videos/597823293935100/

Zápis jednání ZM z 27.6.2018
Vystoupení zastupitele Martina Spilky zde nenajdete.

N Nakupování předraženého materiálu a vybavení, někdy dokonce na sklad do městských budov – např. v MŠ Sluníčko zásobníky na papírové ručníky cena 4 230,- ve výkazu výměr a cena vyfakturovaná, ověřená cena v obchodě je ale jen 1 562,- Kč. Za výměnu sádrokartonu na 106 m2 v budově gymnázia včetně lešení město zaplatilo 330 000 Kč.

N – Nevýhodné směny pozemků – město mělo v majetku stavební parcely, které vyměnilo bez doplatku za pole a škarpu u Penny a považuje tuto směnu za adekvátní – blíže viz Diskuzní fórum města

O – Obchvat a výkup pozemků. Občanům zasílá klamavé informace: např. dopis majitelům pozemků  obchvatu, kde tvrdí, že jejich pozemky mají cenu 15 až 25, – Kč/m2. Na základě této informace byl jeden z občanů připraven o slušné peníze, kdy pozemek o cca 400 m2 prodal za cca 19.000, – Kč. Město prodalo ve stejné lokalitě pozemek za 1 093, – Kč/m2. Pro každého jiný metr pod rouškou hospodárného přístupu.

O – Obytná zóna „Nad Přerovskou cestou“ a „Mochovská“ –  stavební úřad nevydá stavební povolení, není možné připojení na kanalizaci z důvodu nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod. Viz. Zpackaná modernizace ČOV.

P – Policejní vyšetřování. Starosta ve Zpravodaji 02/2017 a na svém fcb tvrdil, že policejní vyšetřování v havarovaných prostorách na gymnáziu po pádu sádrokartonových stropů bránilo dřívějšímu zahájení stavebních prací: Rychlost oprav závisí také na průběhu vyšetřování Policie ČR, která musí dát městu souhlas se stavební úpravou.“  Vyšetřovatelé PČR na přímý dotaz Ing. Číly písemně sdělili: “PČR vstup do zmíněných prostor nikdy neblokovala”, dále “policie objekt základní školy opustila druhý den po havárii a objekt přenechala vlastníkovi/provozovateli”.

Parkovací dům. Poskytuje do rozhlasu, novin a ZMČ informace naprosto v rozporu s realitou, jako např. rozhovor pro radio IMPULZ dne 12.5.2015, kde tvrdil, že přednádražní prostor a parkovací dům bude dokončen souběžně s peronizací nádraží.

Q – Q byt – město objednalo u Q bytu, ačkoliv to nespadá do jeho kompetence, službu, za kterou by při zadání úkolu odboru investic a správy majetku nezaplatilo ani korunu navíc. Šlo o zajištění předprojektové přípravy akce „Dům seniorů“, vyfakturováno městu bylo 287 980 Kč s DPH.

R – Rekonstrukce budovy základní školy v Sedlčánkách – příklad opakovaného slibu.

Revitalizace parku u knihovny, rekonstrukce sadů 17. Listopadu slíbeny, dodnes nejsou realizovány.

Rozšíření počtu komisí a výborů – počet komisí byl naopak snížen!!! Neexistuje poradní orgán pro kulturu a ani pro životní prostředí běžné ve všech srovnatelných městech. Viz. Jak pracuje Rada města Čelákovice?

Ř – řešení vztahů a rekonstrukce městského stadionu. Současné vedení se protiprávně rozhodlo neproplatit dohodnutý příspěvek 5,5 mil Kč na rekonstrukci atletické dráhy. Vzniklá škoda ve výši 1,8 Mil. za prohraný soud byla zaplacena z peněz města. Starosta si nepamatuje, kdo dal pokyn neproplatit – záznam ZM 27.6.2018. Způsobil starosta městu škodu za téměř 2 mil?

S – správa průhledná a fungující – rada města nezveřejňuje podklady, na základě kterých rozhoduje. Zastupitelé nedostávají včas kompletní materiály k jednání zastupitelstva. Více zde.

Strategický plán města – sice na papíře máme, v realitě se dle něj nepostupuje, nemáme akční plány. Více zde.

T – technická infrastruktura slíbena v Dělnických domcích – stále nemají vodovod a kanalizaci (více zde), kanalizace v Záluží také dosud není. Jiřina stále čeká.

Š – škoda v důsledku chybného rozhodnutí, prohraný soud s TJ Spartak – škoda 1,8 Mil. Kč. Více zde.

Škoda městu za úhradu soudního sporu kvůli korekci dotace ve výši 1,58 Mil. Kč na revitalizaci náměstí. Více zde.

ÚÚzemní plán měl být dokončen v roce 2014, „řeší“ se již 7 let. Více zde.

Ú – Účet za služební telefon (data) ve výši 100 tis. Kč za dobu zahraniční dovolené uhradilo za starostu město, starosta prý řešil vážnou politickou situaci a náklady byly proto oprávněné (rok 2013).

V vodojem je slibovaný od r. 2010. Havarijní stav čelákovického vodojemu avizoval VAK MB již v roce 2007 a ukládala se na něj investiční rezerva. Již r.2007 bylo rozhodnuto vybudovat nový vodojem a dokonce bylo vydáno stavební povolení (dnes propadlé). Spolu s vodojemem je  nutné řešit i nový přivaděč vody a pro něj je nutné vyřešit vlastnické vztahy na pozemcích. Na zastupitelstvu 13.12.2017 k rekonstrukci  vodojemu starosta odpověděl : „ bude zrekonstruován, až bude stavba připravena včetně trasy a investice jsou v návrhu rozpočtu na r.2018“. Dle vyjádření vedoucí odboru správy majetku a investic se na vodojemu a přivaděči zastavily práce v r. 2012. Poslední jednání s vlastníky bylo vedeno v roce 2012.

V – „Vytvoříme zvláštní pracovní skupinu pro řešení drogové problematiky.“ Skutek, utek. Přitom inspirace z nedalekých Milovic by byla: nzdmmilovice.cz

W – web města, moderní, responzivní – stačí se podívat.

Z – ZŠ Kostelní: Dostavba ZŠ Kamenka je opakovaně slibována od roku 2010. Ve Zpravodaji 06/2016 v článku o dostavbě ZŠ starosta vypustil harmonogram s dokončením realizace stavby říjen 2018. Dosud vlastní výstavba ještě ani nezačala. Jiné školy zařazené do stejného vládního programu se již staví.

Bilance nesplněných slibů od roku 2010 do dneška vůči realizovaným slibům je smutná. Je pochopitelné, že se všechny záměry nepodaří vždy uskutečnit, ale opakovaně slibovat občanům konkrétní věci a sliby zase nesplnit lze vnímat jako podvod na občanech a voličích. Lži jsou ještě těžší kalibr, je otázkou, proč se jich dopouští a co se jimi vlastně zastírá a kryje. Asi nejde jen o maskování neschopnosti a nechuti postavit se k problémům čelem. Počínání starosty není dle mého názoru ani v souladu s Kodexem zastupitele ani neodpovídá morálnímu kodexu naší společnosti s křesťanskými kořeny. Zhodnocení a závěr na základě předložených fakt nechť si udělá každý čtenář sám.

2 názory na “Abeceda lží a nesplněných slibů starosty Ing. Josefa Pátka”

 1. Věcná a férová inventura předvolebních slibů na konci volebního období je důležitá pro rozhodování v nadcházejících volbách. Díky za pokus, i když např. bod CH není dobrým příkladem věcnosti a férovosti. CH – „Chceme navázat na prvorepublikové zkušenosti, kdy aktivita občanů byla vítána.“ Toto je naprostý výsměch občanům.

  1. Máme nejednu vlastní zkušenost s tím, jak vedení města vítá aktivitu občanů. Např. po pádu stropů v gymnáziu, kdy manžel nabídl pomoc na lednovém zastupitelstvu v r. 2017. Po něm zaslal vedení města návrh postupu řešení včetně odhadu nutných nákladů za 1,5 milionu Kč, které jsem také prezentovala na 1. Setkání pracovní skupiny pro řešení této situace. Nejenže o tuto spolupráci město nestálo, začala mu vadit naše aktivita, kdy jsme opravdu chtěli pomoci co nejrychleji problém řešit, aby se měly děti kde učit. Vedení města šlo totiž o něco jiného, ne o děti a občany. Byli jsme zastrašováni, diskreditováni s cílem nás od dalších aktivit odradit.
   Další př. ZM 25.2.2015 L.Číla 4:56 dotaz jakým způsobem bude řešen projekt, odpovídá Skalický: je to nejzásadnější věc, kterou by se město mělo zabývat. My se tímto prostorem začínáme zabývat Na příští radě navrhnu sestavení pracovní skupiny, chceme zapojit odborníky, bude možnost pro občany vyjádřit se, nějaká studie již existuje. L. Číla když budu mít zájem o informace nebo se stát členem skupiny. Skalický můžeme se potkat.

   V zápise uvedeno
   Mgr. Skalický – není to jednoduchá záležitost a na příští nebo přespříští RM bude navrženo sestavení pracovní skupiny a bude začínat diskuse, jak celou záležitost řešit a jak by měly Sady 17. listopadu vypadat.
   P. Č. – požádal, zda se může stát členem této pracovní skupiny nebo zda může být informován o celé záležitosti.
   Mgr. Skalický – prostor pro tuto diskusi tu je.
   ZM 21.9.2016 Ing.Číla – Jak daleko je příprava projektu rekonstrukce Sadů 17.listopadu?
   Starosta – nedokážu nyní odpovědět, zjistím a případnou odpověď pošlu e-mailem.

   Další příkladem jsou opakované návrhy paní Pencové týkající se řešení chybějící kanalizace a vodovodu včetně osvětlení v lokalitě Dělnické domky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest