Kvalita ovzduší v Čelákovicích

Kvality ovzduší v Čelákovicích si začali lidé více všímat po vzniku registru znečištění, ve kterém podniky TOS-MET slévárna a Kovohutě obsadily významná místa nejen v krajském, ale i republikovém měřítku. Situaci dokládá článek z týdeníku TOK zveřejněný dne 29. 10. 2008, ve kterém se píše o marně prosazované komisi pro životní prostředí:

Aktivisté z našeho města se spojili se sdružením Arnika, které zcela zdarma provedlo měření obsahu spadu z okolí TOS-MET a podezření na dioxiny se nepotvrdilo. Kontrola ČIŽP zjistila, že pracovník slévárny odpovídající za roční hlášení do registru udělal chybu v řádu jednotek a tím se vysvětlilo umístění naší slévárny mezi největšími znečišťovateli. Můžeme tomu věřit a nemusíme. V případě Kovohutí se však nezjistilo nic, co by snížilo obavy ze znečištění Labe.

Historické souvislosti

Je nutné zmínit i historické souvislosti vzniku znečištění ovzduší. Továrny Volman (TOS) a Stabenow (Kovohutě) začaly své intenzivní působení v Čelákovicích počátkem 20. století a zdaleka jejich výroba nebyla tak rozsáhlá a tedy jejich vlivy na životní prostředí nebyly tak viditelné. Navíc továrník Volman ze svých zisků významně přispíval městu a pro své zaměstnance vystavěl i komfortní bydlení v ulici Prokopa Holého (vilky). Podnik Volman měl jen menší slévárnu situovanou po pravé straně silnice do Toušeně, ale počátkem let šedesátých byla vystavěna nová (výrazně větší) slévárna, která je nepatrně vzdálená od bytových domů v ulici Prokopa Holého (cca 170 m).

První pokus o zřízení komise životního prostředí a měření kvality ovzduší

Na jednání zastupitelstva v r. 2008 byl předložen návrh na zřízení výboru pro životní prostředí, a ačkoliv se podařilo výbor schválit, nezačal ani po roce pracovat a nakonec byl zrušen. Až nová samospráva v r. 2010 jmenovala poradní orgán městské rady komisi pro životní prostředí v čele s jejím předsedou dr. Petrem Petříkem a ovzduší se začalo měřit.

Co ukázalo měření v roce 2011

V listopadu 2011 bylo provedeno měření Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a výsledky byly alarmující. Mapa kvality ovzduší z 13. 11. 2011 vykazuje překročení denního limitu PM10 (jemný polétavý prach) v úrovni 100 až 150 µg /m3, ale konkrétní výsledky měření provedené ve stejnou dobu v Čelákovicích dokladují překročení ve výši 165 µg /m3. V jiné dny byly v Čelákovicích naměřeny nejvyšší hodinové koncentrace 377 mg/m3 a maximální denní hodnoty 175 mg/m3, což je bohužel naprosto srovnatelné s Ostravou. Na mapě kvality ovzduší však běžně výsledky vykazují v Čelákovicích méně závažné znečištění.

Je to způsobeno tím, že mapy znečištění vydávané ČHMÚ vycházejí z výpočtů určitých modelů a z údajů měřicích stanic s výsledky on-line. V blízkém okolí Čelákovic žádná taková stanice není. Nejbližší je v Brandýse nad Labem a ta nepracuje s daty on-line a navíc nemá na svém území žádný zdroj emisí o velikosti slévárny TOS-MET. Současné vedení města Čelákovic však z pochopitelných důvodů o přesné zjištění kvality ovzduší v Čelákovicích jeví zájem pouze těsně před volbami.

Mapa znečištění 20. 1. 2017 v období 1. 1. 2017 až 16. 2. 2017 se obdobné zatížení znečištěným ovzduším opakovalo celkem 24 dní.

Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu (novější nejsou k dispozici) bylo možné srovnávat oficiální hodnoty emisí dle jednotlivých měst Středočeského kraje. TZL = tuhé znečišťující látky, VOC = organické těkavé látky

Z výše uvedených hodnot emisí TZL a VOC je zřejmé, že lze kvůli průmyslovému spadu zatížení ovzduší Čelákovic srovnávat s mnohem většími městy: např. VOC jsme produkovali nejvíc po Kutné hoře a Neratovicích. V tuhých znečišťujících látkách jsme obsadili pátou příčku po Příbrami, Neratovicích, Rakovníku a Kutné Hoře (tj. většinou městy rozsáhlejšího počtu obyvatel i územní plochy).

Měření provedené v Čelákovicích ve dnech 1. 11. až 6. 12. 2011 bylo vyjádřeno grafem zastoupení velikostních frakcí znečištění prachovými částicemi:

Jaké jsou závěry?

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě podal o měření zprávu, v jejímž závěru uvádí toto:

Z naměřených hodnot je zřejmé, že právě prach frakce PM10 byl znečišťující látkou, která v průběhu měření ve všech lokalitách dosahovala nebo dokonce překročila hodnotu imisního limitu (50 μg/m3/24 hodin). Celkově byl z 35 měřicích dnů imisní limit stanovený pro suspendované částice frakce PM10 překročen 24krát. Maximální naměřená 24hodinová hodnota byla 175 μg/m3 (bod č. 1, viz mapa), maximální hodinová koncentrace 377 μg/m3 (měřící bod č. 2).

Co se mělo následně stát a nestalo

Výsledkem měření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě mělo být zjištění, v kolika dnech v roce je skutečně překročena denní norma, a pak by mohlo být provedeno srovnání s jinými městy a případně požadovat zákrok od ministerstva životního prostředí. Do dnešního dne se takové měření z nepochopitelných důvodů neuskutečnilo, ačkoliv z Českého hydrometeorologického ústavu přišla již v r. 2013 nabídka ročního měření za celkem 333 500 Kč.

Občané proto vyjádřili svou nespokojenost např. v petici Kvalitní ovzduší pro naše děti (2013), kterou iniciovali někteří z nás.

Až dosud se celoroční měření nekonalo, ale jen několik měření částečných v roce 2015 a 2016 zjišťujících např., kdo je původcem znečištění ovzduší, což opravdu byl neskutečný objev.

Komise pro životní prostředí ještě za vedení dr. Petříka pořádala několik přednášek, mezi které patřilo zajímavé vystoupení MUDr. Šuty z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Na besedě s odborníky o připravovaném měření vystoupil v r. 2015 ing. Topinka.

Havárie průmyslových podniků a jejich řešení ze strany města

Občasné havárie znamenaly a znamenají velké nepříjemnosti viditelné i neviditelné. Mezi ty první patří např. spad prachu poškozující fasády budov (ze světlých fasád šedé až tmavé) a v bazénech v okolí slévárny (cca do 1 km) i barevné znečištění, se kterým přišla na jednání ZM 29. 6. 2016 čas 2:46 obyvatelka z Havlíčkovy ulice. Oznámila velmi nevstřícný postoj odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice.

V roce 2016 došlo k úniku škodlivých látek, které v okolí slévárny poškodily laky zaparkovaných asi 40 automobilů tak, že bylo jen velmi obtížné lak uvést do původního stavu. Lidé hrozili žalobami a jejich podněty vedly k usnesením rady města konané dne 24. 5. 2016. Je to již přes dva roky a v zápisech z jednání rady nenajdete žádné zprávy o tom, jak se usnesení plnilo. Po urgenci na několika jednáních zastupitelstva samotným dr. Petříkem slíbil radní Choura podat zprávu na příštím zastupitelstvu, ale zpráva dosud podaná nebyla!

Na zastupitelstvu města 29. 6. 2018 ing. Číla požádal, aby město informovalo občany a řešilo znečištění ovzduší těžkými kovy a emisemi: Česká inspekce životního prostředí, anebo soud by na něčí popud měly učinit předběžná opatření tak, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší.

Starosta se vyjádřil, že Česká inspekce životního prostředí provedla neohlášenou kontrolu a vše bylo v pořádku. Město se prý snaží provést analýzy a činí kroky tak, aby se zjistil původce znečištění ovzduší.  Stačí se ovšem podívat do pravidelně zveřejňovaných statistik ČHMÚ a je nabíledni , kdo nejvíce znečišťuje naše ovzduší. Neví pan starosta, kde stála ta poničená auta anebo, kde si nejvíce lidé stěžují?

Jsou však i nepříjemnosti způsobené jemnými mikročásticemi prachu zcela neviditelnými a čím jsou menší tím je jejich dopad na naše zdraví významnější (pronikají hlouběji do plic a způsobují rakovinu, viz. rozhovor s expertem dr. Topinkou)

RM 25.4.2016

usnesení z RM ze dne 24.5.2016 :

a) uloženo vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice zajistit odběr a analýzu vzorku spadu akreditovanou laboratoří

b) uloženo starostovi prověřit instalaci monitorovacího systému v okolí areálu TOS-MET

c) pověřen radní Choura jednáním s TOS-MET ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému ve všech výduších s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních.

Přes urgence na jednání zastupitelstva a příslib radního ing. Choury výsledek není dosud znám.

ZM 21. 9. 2016
RNDr. Petr Petřík seznámil se závěrem besedy Okrašlovacího spolku čelákovického týkající se kvality ovzduší a kauzy TOS-MET slévárna a.s. Požadují sankce za porušení kázně podniku, požadují změnu provozního řádu podniku a požadují vyvolat změnu integrovaného povolení podniku. K tomuto se vztahuje usnesení RM z 24. 5. 2016, kde RM uložila starostovi iniciovat úpravu integrovaného povolení v části týkající se kapacit vydaného společnosti TOS-MET slévárna a.s. Krajským úřadem Středočeského kraje. Ze stránek města ale zmizely informace o průběhu měření ovzduší, která proběhla od r. 2011 až 2014 ještě za vedení komise dr. Petříkem a zároveň zmizely informace, jak se mají občané chovat v případě smogových situací. Jak probíhají jednání o instalaci kontinuálního monitorovacího systému společností TOS-MET slévárna a.s.?

Radní Ing.Choura – probíhá zkušební provoz na prvním výduchu. Pokud bude vše vyhovovat, tak namontují další.
Ing. Číla dává podnět, zda by k tématu “TOS-MET” versus spad mohlo být otevřeno téma v zastupitelské aréně. Nic se neděje.

Měření potvrzuje vliv TOS-METu na kvalitu ovzduší

Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provedl ve dnech 7. 8. 2016 až 7. 9. 2016 a 13. 12. 2016 až 16. 1. 2017 měření na sedmi místech v okolí areálu TOS-MET, a. s. V závěru zprávy z druhého měření se uvádí: “Výsledky měření potvrdily prokázaný vliv zdroje TOS – MET na kvalitu ovzduší. Výsledky by měly být porovnány s rozptylovou studií zpracovanou pro TZL, aby bylo možné odhadnout podíl pravděpodobných fugitivních emisí a resuspenze.” Až dosud jsme s porovnáním seznámeni nebyli!

Poslední měření Státního zdravotního ústavu bylo provedeno ve dnech 12 až 15. 2. 2018. Bylo změřeno na třech vybraných místech k posouzení zátěže venkovního ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Cílem měření bylo posouzení zátěže venkovního ovzduší z vybraných typů zdrojů (lokální topeniště, doprava a průmysl). Co s tím dál? Neexistuje zde odborný orgán, který by s výsledky nějak naložil. Vše se vytratí do ztracena.

Jak jsme informováni o kvalitě ovzduší

Bývá zvykem, že se provádí po určitém čase vyhodnocení schválených usnesení a výsledek je projednán na radě a je uveden v zápise z jejího jednání. V případě usnesení rady z května 2016 se tak až dosud nestalo. Při urgenci na zastupitelstvu dne 28. 2. 2018 radní ing. Choura slíbil oznámit výsledky na příštím zasedání zastupitelstva a to se opět nestalo. Vedení města systematicky tají informace o kvalitě životního prostředí a zvláště o ovzduší. Na stránkách města jen těžko informace o životním prostředí vůbec najdeme a informace o kvalitě ovzduší neuvádí nic o měření provedených v r. 2011, 2014 a 2015. Není zde uveden ani program Středočeského kraje na zlepšení kvality ovzduší .

Toho, jak vážná je u nás situace si všímají i v cizině. Návštěva z Thajska v Čelákovicích dne 10.4.2018 – článek Návštěva z Thajska v Čelákovicích dne 10.4.2018

Roční měření kvality ovzduší přislíbeno krajem

Občané však svůj boj za lepší kvalitu ovzduší nevzdávají. Bývalý předseda komise pro životní prostředí dr. Petr Petřík inicioval petici adresovanou Krajskému úřadu středočeského kraje, kterou podepsalo více než 500 obyvatel Čelákovic. Krajský úřad po osobní intervenci p. Petříka zaslal Okrašlovacímu spolku dopis z 23. 4. 2018, ve kterém uvádí příslib umístění monitorovací stanice od 1. 1. 2019. Ta bude měřit kvalitu ovzduší po dobu minimálně 1 roku. Konečně se snad dozvíme, jaké to ovzduší v našem městě je!

Podle našich posledních informací starosta města Ing. J. Pátka na svém soukromém Facebookovém profilu oznámil, že „proběhlo místní šetření zástupců města, krajského úřadu a hydrometeorologického ústavu, a byla vytipována lokalita, kde bude měření probíhat. Měření se zaměří na PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren“. Bohužel na místní šetření jsme přizváni nebyli a ani jsme nezaznamenali, že by se tím zabýval nějaký orgán samosprávy města. Pan starosta se všem besedám o ovzduší vyhýbá a na přímé dotazy k ovzduší města neodpovídá (viz např. otázka položená 1.10.2016 na diskusním Facebookovém fóru). Neváhá si ovšem hesla o čistém vzduchu vetknout na předvolební plakáty.

Opravdu věříte, že vedení města má zájem řešit čistý vzduch v našem městě i po volbách? Já ne, ale mohu se plést. My jsme ke spolupráci připraveni, jak jsme potvrdili i činy, nikoliv jen hesly na plakátech a předvolebními sliby.

 

Petr Petřík

Petr Petřík

Okrašlovací spolek čelákovický (www.celakovice.org)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest