TJ Spartak a škoda vzniklá městu

TJ Spartak si zažádal o dotaci na rekonstrukci atletického oválu. Dotace mu byla schválena. Atletická dráha zrekonstruována, ale slíbená dotace nebyla městem proplacena z důvodu podezření na dotační podvod. Městem bylo podáno trestní oznámení a upozorněno MŠMT na dotační podvod. Kontrola MŠMT pochybení nezjistila a ani Policie žádné porušení zákona neobjevila. TJ Spartak podal žalobu na město požadující zaplacení schválené dotace. Soud vyhrává a město musí zaplatit  schválenou dotaci ve výši 5 500 000,- Kč společně s úroky z prodlení ve výši 8,05 % a náhradu nákladů řízení. Celkem vzniká škoda městu ve výši 1 807 347,- Kč.

Vývoj kauzy soudního sporu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice

23. 4. 2013 Rada města schválila záměr dotace, hlasy pro radní Pátek, Sekyra, Volfová …

6. 8. 2014 Zastupitelstvo schválilo příspěvek 5,5 mil. Kč; Rada města (RM) schválila smlouvu o výpůjčce pozemků pro TJ Spartak na 10 let

12. 8. 2014 Podpis smlouvy mezi městem a TJ Spartak o závazku města poskytnout příspěvek 5,5 mil. Kč na rekonstrukci atletického oválu včetně sektorů

2. 10. 2014 MŠMT registrovala akci a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, součástí podkladů k získání dotace od MŠMT byla smlouva s městem o výpůjčce pozemku pod atletickou dráhou

26. 11. 2014 MŠMT Protokol o kontrole dotace – vše OK

9. 1. 2015 Memorandum AK Kubík Partners na objednávku města, cena 36 300,- Kč; právní stanovisko obsahuje tvrzení: „TJ Spartak se dopustil vůči MŠMT trestného činu dotačního podvodu“, dále „trestného činu neoprávněného užívání cizí věci“, doporučujeme: “podat trestní oznámení, kontaktovat MŠMT s podezřením, že dotace nebyla schválena na základě pravdivých dokumentů.“

13. 1. 2015 RM poslala s udáním radní Pátka a Sekyru na MŠMT a informovat MŠMT

16. 2. 2015 AK Kubík Partners – podáno TRESTNÍ OZNÁMENÍ – dotační podvod (na p. Ryneše a zhotovitele spol. EKKL)

4. 3. 2015 ČT v Čelákovicích (MŠMT, starosta, předseda TJ), starosta tvrdil, že atlet. dráha je dražší než dálnice (srovnání: náklady na 1 km dálnice v ČR jsou ve stovkách mil. Kč)

21. 4. 2015 RM: návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce pozemků TJ Spartak

27. 4. 2015 Předání stavby spol. EKKL – TJ Spartak (rekonstrukce atletického oválu)

19. 5. 2015 Radní Sekyra:  Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

13. 7. 2015 MŠMT ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ – žádné pochybení, vše OK

14. 7. 2015 Parlament ČR – interpelace poslankyně ODS Černochové na podnět radních Pátka a Sekyry – neúspěšně!

17. 7. 2015 TJ Spartak žaluje město Čelákovice o zaplacení 5 500 000 Kč s příslušenstvím

15. 9. 2015 Usnesení Policie ČR k trestnímu oznámení – ODLOŽENO, tato informace ve Zpravodaji nebyla

29. 6. 2016 Pravomocný rozsudek Okresního soudu Praha – východ: vítězem soudního sporu je TJ Spartak, žalované město Čelákovice musí zaplatit 5 500 000,- Kč společně s úroky z prodlení ve výši 8,05 % a náhradu nákladů řízení.

Ačkoliv se žádný trestný čin NEPROKÁZAL, hodnocení poskytovatele dotace bylo v pořádku a soud rozhodl, město odmítlo zaplatit, odvolalo se, soudní řízení v 03/2017 vzdalo.

30. 3. 2017 Město Čelákovice uhradilo žalovanou částku 5 500 000,- Kč vč. úroků ve výši 914 834,00 Kč, náklady řízení ve výši 608 234,00 Kč na straně TJ Spartak a 247 979,00 Kč na straně města; navíc tedy bylo z rozpočtu města zbytečně uhrazeno 1 807 347,- Kč.

4.9.2017 Spolek Oživení dopisem upozorňuje starostu, zastupitele, tajemníka městského úřadu a členy Kontrolního výboru zastupitelstva na povinnost vymáhat škodu před promlčením.

28.9.2017 Na jednání zastupitelstva tajemník informoval o existenci škodní komise, je tříčlenná a je již pověřena se tímto případem zabývat a předpokládá se, že na příštím zasedání ZM by předložila první závěry z tohoto šetření.

28.3.2018 Na jednání zastupitelstva bod 8.5 Upozornění na povinnost vymáhat škody před promlčením nároku obce

Materiál je předkládán zastupitelem Janákem, ve věcí odpovědnosti za škodu způsobenou městu Čelákovice, vzniklou na základě prohraného soudního sporu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice a následně z důvodu doposud neznámého výsledku z jednání škodní komise.

Návrh usnesení:

ZM ukládá Radě města, ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou městu Čelákovice, vzniklou na základě prohraného soudního sporu mezi TJ Spartak a městem Čelákovice, na příštím jednání ZM předložit rozhodnutí o způsobu řešení škody, které rada schválila ve smyslu Bodu č. 7, Článku 3 Směrnice města Čelákovice o projednávání škod číslo I/3 2017 ze dne 11. 4. 2017.

Hlasování: pro: Ing. Rikl, Mgr. Bukač, p. Janák, Mgr. Grygarová, PhDr. Tichá – 5 , proti 0, zdržel se 11, nehlasoval: Ing. Pátek, Ing. Studnička – 2
Návrh nebyl přijat.

3.4.2018 Tajemník zasílá zápis č.5 z jednání škodní komise konané dne 7.3.2018 citace ze zápisu :
Právní stanovisko k případu TJ Spartak

Podle našeho názoru v posuzovaném případě sice vznikla škoda spočívající v nákladech soudního řízení, které muselo město Čelákovice uhradit, nicméně jsou zde okolnosti, pro které je vyloučena odpovědnost osob, které by připadaly v úvahu jako potencionální škůdci. Jedním z předpokladů odpovědnosti za škodu je totiž porušení právní povinnosti, což se v daném případě nestalo.

Podle našeho názoru zakládajícího se na dostupných informacích tak není nikdo, vůči komu by šlo škodu ve výši 608.234,- Kč úspěšně uplatnit, a tudíž jakékoliv případné soudní řízení by znamenalo pouze zbytečně vynaložené finanční náklady.

 

 

 

Pin It on Pinterest