STANOVY

„Čelákovické fórum, z. s.“

čl. I  Název a sídlo, působnost a charakter spolku
 1. Název spolku je: ”Čelákovické fórum, z. s. ” (dále jen ”spolek”);
 2. Sídlem spolku je Jiráskova 931/14, 250 88 Čelákovice
 3. Charakter spolku – Čelákovické fórum, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace, spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
čl. II  Účel spolku

Účelem spolku je naplňování společného zájmu, kterým je osvěta v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejných zájmů a zapojování občanů Čelákovic do veřejné diskuse a rozhodování v otázkách týkajících se kvality a podmínek života v Čelákovicích a jejich okolí.

čl. III Cíle spolku a předmět jeho činnosti
 1. Hlavní nepodnikatelská činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování účelu spolku popsaného v čl. II, a ten je naplňován prostřednictvím zejména těchto činností:
 1. Vzdělávání, vydávání materiálů a osvětová činnost
 2. Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví
 3. Ochrana přírody a krajiny, ochrana památek a kulturních hodnot
 4. Podpora řešení infrastruktury a dopravní obslužnosti v Čelákovicích a okolí
 5. Podpora kulturního a komunitního života obce
 6. Podpora občanů Čelákovic při jejich zapojování do veřejného života a prosazování zájmů v souladu s účelem a cíli spolku
 7. Praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty
 8. Podpora veřejné kontroly při hospodaření s majetkem obce
 9. Ochrana a podpora zájmů znevýhodněných skupin občanů
 10. Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany a podpory oblastí výše uvedených
 11. Organizování kampaní a petičních akcí na ochranu výše uvedených i jiných zájmů v souladu s účelem spolku; mapování potřeb obyvatel
 12. Realizaci projektů pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života a setkávání všech generací
 13. Realizaci mezigeneračního dialogu mezi občany
 14. Vytváření ekologického a komunitního povědomí v rodinách
čl. IV  Členství ve spolku
 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, členství vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 4. Členství zaniká:
  4.1 závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
  4.2 doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  4.3 rozhodnutím o vyloučení;
  4.4 nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  4.5 úmrtím, zánikem spolku.
 5. Člen má právo
  5.1 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  5.2 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  5.3 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen má povinnost
  6.1 dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat cíle spolku);
  6.2 platit členské příspěvky;
  6.3 chránit a zachovávat dobré jméno spolku.
 7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.
 8. Předseda spolku je povinen vést seznam členů spolku, který je neveřejný.
čl. V  Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda
 2. Nejvyšší orgán – výbor spolku
čl. VI  Statutární orgán – předseda
 1. Statutárním orgánem spolku je předseda, který jedná samostatně.
 2. Funkční období předsedy je desetileté.
čl. VII   Výbor spolku
 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Výbor je tříčlenný.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 5. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Funkční období výboru je pětileté.
 7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 8. Výbor:
  8.1 volí předsedu spolku;
  8.2 schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto     rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů                 výboru;
  8.3 schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
  8.4 konkretizuje činnost pro další období;
  8.5 stanovuje výši členských příspěvků.
čl. VIII   Zásady hospodaření
 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 3. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při členské schůzi.
 4. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
čl. IX   Okolnosti zániku spolku
 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
čl. X   Závěrečná ustanovení
 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 2. 9. 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Pin It on Pinterest