Koncepce dopravy

Ve městech s kvalitní samosprávou každá nová koncepce prochází projednáním s veřejností. V Čelákovicích připravujeme od r.2011 nový územní plán včetně  jeho součásti koncepce dopravy. Koncepce nebyla projednána s veřejností a lze se domnívat, že občané nebudou s navrženou koncepcí souhlasit především z těchto důvodů:

1. Zrušení navazující komunikace na plánovaný obchvat

Na východní straně Čelákovic byla na žádost spolku Bílý Vrch navržena ve 3. změně současného ÚP komunikace souběžná s ulicí Karla Otty zajišťující dopravní propojení lokalit Pod Přerovskou cestou I a II včetně propojení tranzitní dopravy od Přerova nad Labemna na obchvat. Uvedená komunikace byla dostatečně dimenzované co se týká šířky vozovky i její kvality a po jejím vybudování by značně snížíla intenzitu dopravy v ulicích  Rooseveltova a Jana Zacha.

Komunikace souběžná s ulicí Karla Otty zajišťující dopravní propojení lokalit Pod Přerovskou cestou I a II na obchvat.

Návrh nového územního plánu ruší 3.změnu územního plánu a dopravní propojení původně vedené souběžně s ulicí Karla Otty. Nově navržené propojení směřuje do úzké ulice Karla Otty, která je vhodná pro obytnou zónu, ne však pro intenzivní dopravu i díky jejímu povrchu ze zámkové dlažby. Výsledkem nového návrhu bude využívání současného dopravního propojení přes ulici Jana Zacha a její zbytečně vysoké dopravní zatížení.

Nový ÚP již s touto komunikací nepočítá a současná dopravní zátěž se tudíž nezmění.
2. Etapizace lokality Krátká Linva a nekoncepční sběrná komunikace

V návrhu nového územního plánu je navržena etapizace výstavby a do II.etapy je zařazeno vybudování větší části obchvatu. Pro I.etapu je navržena nová sběrná komunikace směřující od ulice Mochovská z křižovatky s ulicí Jana Zacha směrem na navrženou kruhovou křižovatku pod Šibeňákem kolem podniku FV Plast. Zařazení obchvatu do II etapy je velmi problematické z důvodu nemožnosti určit čas, kdy bude II.etapa zahájena. Prakticky není možné říci, kdy bude dokončena I.atapa neboť je věcí soukromých investorů s jakou intenzitou budou výstavbu v I.etapě provádět. Jelikož jde o značně nákladnou investici je nutné znát termín realizace již s ohledem na zajištění dotací. Komunikace navržená pro I.etapu značně navýší intenzitu dopravy v ulici Jana Zacha.

Vzhledem k nepravděpodobnosti vybudování obchvatu je zřejmé, že nový ÚP počítá s variantou “brod”.
3. Absence řešení cyklistické dopravy

Nový územní plán neřeší cyklistickou dopravu v intravilánu Čelákovic. Města za tímto účelem zadávají zpracování tzv. Generelu cyklistické dopravy, který mají např. v Českém Brodě . Samozřejmostí bylo veřejné projednání .

4. Absence řešení dopravy tělesně postižených

Dopravu je nutné řešit i pro občany s tělesným postižení a zde je opět příklad z Českého Brodu

Kdy bude nový územní plán dokončen nikdo neví, ačkoli první oznámený termín byl do konce r. 2014!!! Nejdříve to bude podle současných informací z radnice v polovině r.2019. Budeme ještě rok čekat na řešení dopravní situace v intravilánu města, která dle odpovědného místostarosty Studničky měla být řešena na přelomu let 2016/2017?

 

Stav koncepce řešení dopravy v našem městě

Dne 25.2.2015 občan ing.Ladislav Číla na jednání ZM záznam TV Port 4:59 položil dotaz jak to vypadá s volebním programem ODS koncepce řešení dopravy  ?

Oficiální zápis z jednání:
P. Č. – zpracování koncepce řešení dopravní situace ve městě, jak daleko tato koncepce je, kdy se začne zpracovávat a jestli je možné k této koncepci podávat podněty?
Ing. Studnička – jako první bod je nyní zpracovávána studie na řešení nákladní dopravy ve městě, jako druhý bod je variantní dopravní řešení situace ohraničené ulicemi Sokolovská, Stankovského, J. A. Komenského a Rumunská. Je připraveno setkání zástupců Českých drah, SŽDC, ROPIDU a KÚSK a nyní upřesňujeme termín jednání, kde by mělo být diskutováno o provázanosti železniční a autobusové dopravy. Čeká nás zřejmě revitalizace železniční trati Čelákovice – Neratovice, optimalizace železniční trati a peronizace železniční zastávky Čelákovice a s tím související úpravy některých dopravních toků, včetně vybudování podchodů. Koncepce řešení dopravy v celém městě bude teprve připravována. Proběhla pasportizace dopravního značení a stavu mostních objektů a dalších objektů na dopravní infrastruktuře, kterou má město k dispozici.
P. Č. – jaký je horizont řešení dopravní situace v intravilánu města?
Ing. Studnička – dovoluji si odhadnout na přelomu roku 2016/2017.

My si dovolujeme odhadnout, že žádná rozumná koncepce řešení dopravy neexistuje ani v roce 2018. 

Co jsou zásadní problémy dopravy v Čelákovicích?

Dlouhodobým a neřešeným problémem dopravy v Čelákovicích je intenzivní tranzitní doprava, nedostatek parkovacích míst a nedostatečné opravy komunikací a chodníků. Nejsou vytvořeny podmínky pro cyklisty a tím je zbytečně vysoká míra využití automobilů. Nejsou vyřešeny ani bezbariérové trasy pro tělesně postižené občany.

Volební program ODS v r.2010 sliboval koncepci placeného parkování v centru města současně také ANO obchvatu města, rekonstrukci komunikace v ulicích Prokopa Holého, Ve Skále, Sedláčkova, Jiřinská, Sokolovská, V Nedaninách, Dělnická , Polská, Táboritská, Pražská, Chodská, V Prokopě.

Volební program ODS v r.2014 sliboval to co již bylo slíbeno dříve a místy i něco doplnil : oprava chodníků a komunikací v Jiřině a V Prokopě, podpora a urychlení výstavby obchvatu, rekonstrukce chodníku ze Záluží do Čelákovic, stavba nové autobusové zastávky na Mochovské, zpracování koncepce řešení dopravy ve městě,

Jaký je aktuální stav slibovaných dopravních staveb v našem městě?

Obchvat

Obchvat  pro tuto akci je typický článek v  ZMČ 5/2016  místostarosty ing.Sekyry nazvaný “Čelákovičtí zastupitelé schválili smlouvu o vzájemné spolupráci se Středočeským krajem ve věci výstavby silničního obchvatu” a zde uvedený “Časový harmonogram přípravy realizace projektu” . Harmonogram se zabývá tím co bylo (tedy rekapitulací), ale nic o tom co bude neuvádí. Čelákovice zajistí dle podmínek smlouvy výkup pozemků, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a kraj zajistí žádost o dotaci a samotnou výstavbu. Přízeň vedení města pro akci obchvat jasně dokumentuje současný stav přípravy. Není vykoupena značná část pozemků a projekt ke stavebnímu povolení ještě nezačal. Výkup započal v lednu 2015 stanovením ceny výkupu 50, – Kč za 1 m2 následně v r.2016 rozhodnuto o navýšení výkupu za 250, – Kč/m2. Někteří majitelé pozemků požadují předložení posudku soudního znalce na stanovení tržní ceny. Město odmítá posudek zadat i když má díky smlouvě o prodeji pozemku ve stejné lokalitě pro potřeby SŽDC zpracovaný posudek na cenu 1 093, – Kč/m2 za kterou v lednu 2017 pozemek prodalo. Vzhledem k značnému rozdílu v ceně obvyklé a ceně výkupní je již dnes evidentní, že se městu vykoupit všechny pozemky nepodaří. Bohužel, město se o to ani aktivně nesnaží. Proces vyvlastňování pak může stavbu obchvatu nejenom zdržet, ale i úplně zastavit.  Celková cena za vybudování obchvatu je cca 190 milionů Kč a tuto investici je nutné řešit v době dotací EU, které v r.2022 budou výrazně omezeny. V současnosti je vypsána dotační výzva, která má konečný termín pro předložení žádosti 20.12.2018. Liknavost postupu přípravy může znamenat naprostý konec klíčové dopravní stavby řešící zatížení tranzitní dopravou, kterou naši předkové již v r.1940 považovali za hodnou pozornosti (projekt uložen v městském muzeu).

Rekonstrukce komunikací
Chodník v ulici Zahradní stav 6.9.2017

Rekonstrukce komunikací – v ulicích Prokopa Holého, Ve Skále, Sedláčkova, Jiřinská, V Nedaninách, Dělnická , Polská, Táboritská, Pražská, Chodská, nejsou ani po 7 letech slibů započaty. Nejvíce se zatím udělalo v ulici Jiřinská díky autobusovým zastávkám ale komunikace samotná není rekonstruovaná. Naději má i ulice Sedláčkova ve spojení s rekonstrukcí ulice Kollárova. Ostatní jmenované ulice zřejmě nebudou v tomto volebním období rekonstruovány. Bude nutné provést i rekonstrukci ulic v Záluží  pokud zde bude vybudována kanalizace a veřejný rozvod vody.

 

 

Autobusové zastávky

Výstavba autobusové zastávky na ulici Mochovská  je  v plánu již od r.2010 od nástupu Pátkova vedení města. Již v r.2011 byl zpracován projekt za 60 tis.Kč, který však nebylo možné pro základní vady použít. Zastávka byla umístěna z části na soukromém pozemku a s majitelem pozemku nikdo před zadáním nekomunikoval. Výstavba zastávky Mochovská byla schválena do rozpočtu r.2018 a její propagace byla uvedena ve Zpravodaji č.1/2018. Rozpočtovým opatřením schváleným v zastupitelstvu 28.2.2018 byla z rozpočtu vyjmuta pro naprostou nepřipravenost. Není dokončen projekt na který již čekáme 8 let. Podle propagačního videa měla být zastávka vybudována již v roce 2012.

 

Parkování

Kapacitní parkoviště typu P+R u nádraží, Parkovací dům, cyklověž a přístaviště starosta ing.Pátek v rozhovoru pro rozhlas 12.5.2015 uvedl : “…musíme si klást vysoké cíle, protože to je to co nás žene dopředu všechno (Kollárova, přednádražní prostor i parkovací dům budou souběžně s dokončením peronizace nádraží).  Zahájení stavby přístaviště by mělo být na podzim letošního roku (2015) , na jaře by mělo být všechno hotovo a připraveno na plavební sezonu”. Je zajímavé, že parkovací dům a parkoviště navazující na dokončení podchodu (součást peronizace nádraží nejsou v plánu r.2018 a ani nejsou výhledovém plánu investičních akcí pro r.2019 až 2020). O přípravě přístaviště si jen můžeme nechat zdát. Starosta též v r.2015 připustil možnost stavby cyklověže pokud se její užívání v Lysé nad Labem osvědčí. V Lysé nad Labem cyklověž slouží již několik měsíců ke vší spokojenosti, ale v Čelákovicích nepadla žádná zmínka o její přípravě. Připravují též parkoviště P+R s realizací v r.2018. Parkování se řeší ve všech městech a také veřejně projednává viz parkovací systém města Říčany.

Koncepce placeného parkování nebyla zpracována, ale v rozpočtu r.2016 se objevila položka parkovací automaty. Záměr instalace parkovacích automatů v Masarykově ulici měl krátký život. Nebyl projednán s veřejností. Na otázku položenou na jednání ZM 30.3.2016 zda je plánovaná prezentace pro rezidenty v přednádražním prostoru odpověděl starosta Pátek : informace budou občanům poskytovány prostřednictvím Zpravodaje města Čelákovic (konec citace zápisu z jednání ZM). Typický příklad jednání s občany se kterými by měl být záměr předem projednán. Již na jednání ZM dne 21.9.2016 byl záměr regulace parkování v Masarykově ulici zpochybněn a parkovacím automatům bylo pro nejbližší období odzvoněno.

 

 

Pin It on Pinterest