Dělnické domky – vývoj problémů v čase

Takzvané „dělnické domky“ (dále v textu DD) se nacházejí v Čelákovicích – Jiřině v části ulice Křižíkova, jedná se o osm domků, přičemž každý domek sestává ze dvou až čtyř vchodů. Byly vystavěny v roce 1907 pro potřeby tehdejších dělníků, kteří pracovali v čelákovické továrně firmy Stabenow. Po roce 1964 byly domky nabídnuty stávajícím obyvatelům k prodeji, ale byly prodány bez pozemků. Pozemky zůstaly ve vlastnictví fabriky, která v té době nesla název Kovohutě. V roce 1994 město začalo tvořit svůj první územní plán. Vzhledem k tomu, že se tehdy předpokládal rozvoj průmyslové výroby, dohodlo se město s Kovohutěmi na tom, že oblast zahrnující i dělnické domky, bude součástí takzvané průmyslové zóny. Obyvatelé DD zůstali dál bez vody, kanalizace a veřejného osvětlení, navíc v nejistotě, co s nimi město vůbec zamýšlí. Další inormace naleznete na webových stránkách spolku Dělnické domky

2010  – PD na kanalizaci a vodovod, změna starosty

Kovohutě v roce 2010 převedly pozemky na město.

V tomto roce, pod vedením tehdejšího starosty Ing. Klicpery, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod a připravovalo se zasíťování DD. Volební období pana starosty na pozdim skončilo a nastoupil nový starosta.

2011 – Zastavení projektů na vodovod a kanalizaci, start nového územního plánu

Vzniká dokument  Strategický plán města Čelákovic a v něm příslib, že nový územní plán bude hotov nejpozději do roku 2014.

1.9.2011 Zápis z rady: ing. Sekyra informoval  o zastavení projektů pro zavedení vody a kanalizace

2012 – nabídka k vystěhování do Milovic

V roce 2012 dostali obyvatelé DD od města nabídku (neoficiální cestou, prostřednictvím úředníka, který jednotlivé domky obcházel a hovořil s nimi) vystěhovat se ze svých domů do obecních bytů v Milovicích. To však místní lidé odmítli. Jejich reakce byla jednoznačná – „nabídněte byty v osobním vlastnictví, zde v Čelákovicích, a my půjdeme.“ To však pro město nebylo akceptovatelné. K dalším nabídkám či serióznímu vyjednávání již nikdy nedošlo.

2014 – Spolek dělnické domky začíná se svými aktivitami

Zahájení činnosti Spolku dělnické domky (dále v textu SDD) ještě před řádnou registrací (oficiální zápis byl zdržen z důvodu právě probíhajících legislativních změn). V prosinci 2014 se SDD na město obracel s dotazem ohledně osvětlení, jehož projektová dokumentace se právě zpracovávala. Osvětlení bylo zavedeno, avšak pouze po ulici Křižíkova směřující k ulici Přístavní, lokalita DD byla vynechána. SDD rovněž inicioval umístění dvou odpadkových košů (jeden v parčíku, druhý pod vlakovou zastávkou). Spolek se rovněž angažoval při  opravení chyby v katastrálním náhledu (Katastrální úřad pro Prahu východ), která se týkala zpřeházených čísel popisných u jednotlivých domků. Nový územní plán v roce 2014 dokončen nebyl.

2015 – návštěva starosty v lokalitě a argumenty, proč nic nejde

1.7. 2015 oficiální zápis subjektu Spolku dělnické domky do rejstříku. Od začátku činnosti SDD organizuje úklidové akce (2 x ročně), přispívá do Zpravodaje a účastní se veřejných zasedání města.

V roce 2015 a 2016 SDD inicioval několik schůzek se starostou a dalšími představiteli města, jejichž tématikou byl NÚP, problematika zasíťování, černé skládky a kontrola domácích topenišť. Na jedné ze schůzek byla přítomná také zesnulá Ing. arch. Neumannová, autorka projektové dokumentace z roku 2010. Pan starosta argumentoval vždy stejně – pro život obyvatel DD nelze nic udělat, dokud nebude hotov NÚP. A obyvatelé DD se mohou jen modlit, aby v NÚP byla jejich lokalita vyznačena jako zóna obytná, místo stávající průmyslové.

Až do podzimu roku 2015 byli místní obyvatelé udržováni v nejistotě.

3.9. 2015 navštívil pan starosta (společně s Ing. Turkem z Technických služeb) na pozvání SDD lokalitu, kde hovořil mimo jiné o tom, že zde není možné umístit ani provizorní osvětlení díky ochrannému pásmu drah. Na dotaz místních obyvatel, co mají dělat pro vlastní bezpečnost, doporučil, aby si lidé instalovali reflektor na stávající telefonní sloup. Vše samozřejmě neoficiálně a na vlastní náklady. Dále hovořil o tom, že zasíťování nelze provést z důvodu úzké šířky uliček, které nevyhoví normám. Vyslovil názor, že lokalita nepůjde zasíťovat z důvodu nevyhovění norem požární bezpečnosti. Dále hovořil o tom, že jednou z možných variant je i asanace celé oblasti. Tyto argumenty se spolek rozhodl prověřit.

2016 – argumenty vyvráceny, slib starosty, CHYBA v územním plánu

7.1. 2016 podal SDD Návrh na změnu územního plánu. K tomuto návrhu se připojil i zastupitel Milan Tichý a oba návrhy byly spojeny v jeden bod jednání na veřejném zasedání města.

4.1. 2016 Spolek obdržel písemné vyjádření bezpečnostního experta, že přístupové komunikace, nástupní plochy požární techniky atd. plně vyhovují normám ČSN. SDD dalším dotazováním u projektových kanceláří prověřil, že překážkou není ani šířka ulic, neboť v případech s hustou zástavbou lze postupovat prostřednictvím zažádání o tzv. výjimky z ochranných pásem aj. Dále bylo zjištěno, že přesně ten den, kdy pan starosta navštívil oblast DD, zasedala Komise pro rozvoj města, která se jednoznačně vyslovila pro zachování zmíněné zóny pro bydlení. S těmito závěry však SDD nikdo neseznámil a obyvatelé byli i nadále udržování při možnosti, že jejich domy možná budou zbourány. Co se týče varianty asanace, tento záměr by stál na vstupu nějakých 150 milionů, jimiž město nedisponuje.

11.1. 2016 na základě článku místopředsedkyně spolku, který vyšel v Nymburském deníku (Obyvatelé dělnických domků již nechtějí žít v ghettu), přijela do oblasti DD Česká televize a odvysílala reportáž v rámci Událostí v regionech. Dva dny poté, na veřejném zasedání města, „odhalil“ pan starosta, že se v územním plánu Čelákovic nachází chyba. V roce 2004, při první změně územního plánu Čelákovic, totiž došlo k tomu, že stávající bytová zástavba dělnických domků byla vyňata ze zóny průmyslové výroby a byla zařazena do smíšené plochy pro bydlení. Tuto změnu zapomněl tehdejší zpracovatel dokumentace, Ing. arch. Danda, barevně vyznačit v grafické části územního plánu. Stavební úřad po celou dobu pracoval jen s grafickou částí a změny si nikdo nevšiml. Co teď s tím? Grafická a textová část ÚP jsou si rovnocenné. Pan starosta slíbil, že na základě textové části rozjede akci zasíťování, neboť je přesvědčen, že textová část je ta správná a město se za obyvatele DD postaví. Z tohoto důvodu se jevilo jako neúčinné trvat na změně územního plánu. Pan starosta slíbil, že ihned osloví firmu STAVOKOMPLET-PROJEKCE,s.r.o., která zpracovávala původní projektovou dokumentaci a akce zasíťování může začít.

Obyvatelé DD uvěřili, že město stojí na jejich straně a těšili se, že jim brzy z kohoutku poteče pitná voda. Ale jak to bylo dál?

Od ledna do března probíhala písemná komunikace mezi městem a firmou STAVOKOMPLET-P. Pan starosta totiž trval na tom, aby se hotová projektová dokumentace celá přepracovala, neboť prý došlo ke změně jedné z norem ČSN týkající se kanalizace. Paní projektantka Neumannová sice vyjádřila názor, že pro první stupeň územního řízení stávající dokumentace zcela postačuje, ale pan starosta trval na přepracování. Co se dělo pak, by se dalo nazvat jednoduše – handrkování o peníze. STAVOKOPLET-P. chtěl za vícepráce zaplatit adekvátní částku, pan starosta měl představu tlačit cenu co nejníže. Nakonec vzájemná komunikace ustala. Paní Neumannová v květnu 2016 spáchala sebevraždu. Pan starosta se na dotaz spolku, co se bude dále dít, odpověděl, že město je k STAVOKOMPLETU-P. vázáno smlouvou, od které nemůže ustoupit, dokud nebude ukončeno dědické řízení. Poté bude vyhlášeno nové poptávkové řízení na zpracování dokumentace podle stávajících norem. SDD je přesvědčen o tom, že zde žádná závaznost smlouvy nebyla a město mohlo nového zpracovatele oslovit ihned. Každopádně, město získalo několik měsíců času, kdy se nemuselo dělnickými domky zabývat. Dědické řízení bylo ukončeno 30. 8. 2016.

12.9. 2016 proběhla schůzka předsedkyně SDD s místostarostou Studničkou. Jedním z probíraných témat byly i často zmiňované „černé přístavby“. V lednu 2016, v čerstvém nadšení, že se situace konečně pohne správným směrem, proběhla schůzka zástupců SDD na Stavebním úřadě. Cílem bylo zjistit, co udělat pro to, aby došlo k zlegalizování současného stavu, stanovení jednotných pravidel pro celou kolonii atd. Zde je nutno doplnit, že SDD mimo jiné usiluje o vyvázání se ze spoluvlastnictví a rozdělení domů na jednotlivé bytové jednotky. To se však neobejde bez požehnání Stavebního úřadu. Paní vedoucí SÚ doporučila vlastníkům domů nechat si udělat tzv. pasportizaci, neboli zakreslení skutečného stavu. Majitel domu číslo 299 s hotovou paspartizací v srpnu 2016 SÚ navštívil, ale bylo mu doporučeno vyčkat, neboť oficiální podání by mohlo rozjet řízení o odstranění černých staveb (díky přístavbám nyní domy nesplňují zákonem stanovený limit zastavěnosti 30 %). Nová pravidla, snad i výjimka z pravidla zastavěnosti, se budou řešit v souvislosti s NÚP. Pan místostarosta potvrdil, že dokud nebude hotov NÚP, problematika zlegalizování staveb se skutečně nebude řešit.

Co podstatného se ještě dělo v roce 2016? SDD podal návrh proti vyhlášení stavební uzávěry, která by zahrnovala lokalitu DD.

V prosinci 2016 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování nové dokumentace pro zasíťování. Poptávkové řízení vyhrála firma LK PROJEKT, s.r.o. S výhercem poptávkového řízení však město spolupráci nepodepsalo (viz hlasování Rady 17. 1. 2017) a celá záležitost opět vyšuměla do ztracena.

14.12. 2016 proběhlo zasedání města, kde přečetl pan zastupitel Janák prohlášení Ing. arch. Sylvy Matějkové z Úseku územního plánování MÚ Brandýs n. Labem, ze kterého jednoznačně vyplývá možnost vedení kanalizace v dané lokalitě, a to i přes chybu v územním plánu.

2017 – měsíce bojkotu změn vedoucích k možnému řešení

24.1. 2017 si SDD nechal písemně vypracovat právní posouzení stávajícího stavu, v jehož závěru stojí doporučení odstranit rozpor v územně plánovací dokumentaci prostřednictvím klasické změny územního plánu, neboť oba dokument musí být v souladu a stávající stav je nezákonný.

Od září 2016 do ledna 2017 se předsedkyně SDD opakovaně zajímala o to, co město učinilo v otázce sjednocení územně plánovací dokumentace, jak se k celé záležitosti staví kraj atd. Z odpovědí, které byly vysloveny na veřejných zasedáních, prostředníctvím Facebooku i při osobním jednání, vyplynulo, že město neučinilo de facto nic.

Za podstatnou zmínku dále stojí veřejná prohlášení pana starosty a pana tajemníka (14. 12. 2016), podle jejichž slov prý proběhla jednání, která potvrzují, že Odbor životního prostředí v Brandýse nad Labem kvůli neshodě v ÚP stejně nevydá stavební povolení. Toto tvrzení si SDD ověřil prostřednictvím osobního jednání s vedoucí zmíněného odboru J. Chudou, jež má k dispozici i v písemné podobě. Vyplývají z něj dvě věci: 1. Neproběhlo žádné oficiální jednání ze strany města se zástupci OŽP, jež by řešilo problematiku územního plánu a DD. 2. Tvrzení, že když Stavební úřad vydá územní rozhodnutí, nadřazený orgán v Brandýse n. L. kvůli neshodě v ÚP nevydá stavební povolení, není pravdivé. Pokud bude vydáno územní rozhodnutí, tento úřad se územním plánem již zabývat nebude a stavební povolení vydá. 

23.1. 2017 SDD podal nový návrh na změnu ÚP a vyhodnotil stažení tohoto požadavku z ledna 2016 jako chybu.

SDD se dále zabýval možností napravit chybu v ÚP prostřednictvím § 70 Správního řádu, který se týká opravy zřejmé nesprávnosti. Tento postup by byl nejrychlejší a nestál by město žádné peníze, oproti klasické změně ÚP, jež by čítala asi 300 tis. Kč a časově by se dala odhadnout na 9 měsíců. Právník města Mgr. Havelka argumentoval, že tento způsob není možné použít z důvodu tzv. pravé retroaktivity. Tento argument však byl SDD záhy vyvrácen, neboť ve zmíněném případě by byla použita tzv. retroaktivita nepravá, neboť právní účinky aktu minulého přetrvávají do současnosti. Zmíněný závěr byl mimo jiné písemně potvrzen i 11. 5. 2017 Ministerstvem pro místní rozvoj.

4.2. 2017 byl stav kolonky charakterizován ve víkendové příloze MF Dnes (redaktor Votruba) a záhy i na rádiu Impuls.

3.3. 2017 proběhlo jednání zástupců SDD na Krajském úřadě SČK s dr. Ivo Šancem. Tématem byla problematika územního plánování a možnost nápravy chyby v ÚP, příklady obcí, kde se potýkaly s podobným problémem, a v neposlední řadě také využitelnost zákona na ochranu ovzduší v praxi. Schůzka mimo jiné potvrdila vyjádření vodoprávního úřadu ohledně možnosti vydat stavební povolení. Byla řešena i otázka použití § 70. Pan doktor doporučil tuto cestu zkusit. V daném případě by se dokonce mohla stát zajímavým právním precedentem. 16. 3. 2017 proběhla další schůzka na KÚSČK, tentokrát s krajským radním pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Ing. Michalikem, CSc., na které bylo opět potvrzeno stanovisko vodoprávního úřadu.

29. 3. 2017, byla na návrh paní zastupitelky Grygarové odhlasována dvě usnesení, jejichž podstata spočívala v tom, že se návrh na projednání změn ÚP odkládá do doby rozhodnutí nadřazeného orgánu, tedy KÚSČK.

13. 4. 2017 proběhlo společné jednání na KÚSČK, a to v následujícím složení: Ing. arch. Danda, Ing. Přenosil, Ing. Luštincová, Ing. Kandlová, Bc. A. Pencová, pánové Krátký a Richtrmoc. Hovořili jsme s Ing. Michalikem a Ing. Smíškem. Jaký byl stručný výstup? Bylo potvrzeno, že Kraj nemůže rozhodnout ve věci nesouladu územního plánu. Čelákovický stavební úřad rozhoduje o vydání stavebních povolení. Při rozhodování o povolení zasíťování v lokalitě DD by bylo takzvaně nejčistší, kdyby město předtím uskutečnilo klasickou změnu ÚP. Rozhodnout však Stavební úřad může, respektive musí, i když k napravení chyby nedojde. Ing. arch. Danda přislíbil, že Stavebnímu úřadu zašle písemné vyjádření, jež by mohlo posloužit jako podklad pro rozhodování a ukončit polemiku o tom, která část ÚP je vlastně ta správná.

11. 5. 2017 obdrželo město písemnou odpověď nadřazeného orgánu, ve které KÚ hovoří o tom, že Stavební úřad musí posoudit žádosti v celkových souvislostech a vydat rozhodnutí (ať už kladné, nebo záporné). Dále Stavebnímu úřadu doporučuje opřít se o názor zpracovatele tehdejší dokumentace k ÚP.

8. 6. 2017 byla městem Čelákovice objednána variantní technickoekonomická studie proveditelnosti pro posouzení a výběr nejvhodnějšího řešení na dodávku pitné vody a odkanalizování lokality dělnických domků. Rada města uložila vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v termínu do 30. 9. 2017 poptávkové řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace na vybudování částečně zokruhované vodovodní sítě a tlakové kanalizace s 8 domovními čerpacími stanicemi.6. 2017 obdržela předsedkyně SDD písemný výklad zpracovatele platného ÚPnSÚ města Čelákovice k lokalitě č. 18 ve změně ÚP č. 1, Ing. arch. Dandy, tehdejšího zpracovatele, který při změně textové části ÚP v roce 2004 zapomněl tuto změnu vyznačit i v části grafické. Pan architekt potvrdil, že smyslem změny v lokalitě č. 18 bylo vyjmout z územní rezervy pro Kovohutě a.s. stávající bytovou zástavbu a zbývající plochu v územní rezervě (průmyslové zóně) ponechat.

29. 6. 2017 Podal SDD na Odbor stavebního úřadu požadavek opravit zjevnou nesprávnost v Územním plánu podle § 70. Opřel se o výklad zpracovatele první změny ÚP z roku 2004, z něhož jasně vyplývá, která část ÚP je správná a která špatná. SÚ požadavek postoupil městu. 7. 2017 obdržel SDD odpověď pana starosty v tom smyslu, že § 70 nelze použít, neboť na projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. SDD se pro potvrzení daného závěru obrátil na KÚSČK, který dne 28. 8. 2017 písemně potvrdil, že v případě, že správní orgán orgán příslušný k provedení opravy posoudí, že se nejedná o vadu věcnou, nebo právní, podle § 70 postupovat lze. Zmíněná odpověď byla rozeslána všem zastupitelům.

20.9. 2017 Podané návrhy na změnu ÚP (návrh podávalo více subjektů) byly projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelé odhlasovali zamítnutí. Na zmíněném zasedání předsedkyně SDD opětovně zmínila, že kromě kanalizace a vodovodu je třeba řešit také osvětlení, neboť lokalita je zcela ponořena do tmy a v nedávné době zde dokonce došlo k trestnému činu. Pan místostarosta Studnička odpověděl věcně – v kolektivním orgánu osvětlení projednáváno nebylo.

Město chystá zadání projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci v lokalitě, k realizaci tohoto záměru už ale do komunálních voleb nedojde, voda tedy ještě ani koncem roku 2018 z kohoutku nepoteče. Nový územní plán nebude hotov ani do konce volebního období, které končí v roce 2018.

Pin It on Pinterest