Oprava podhledů v ZŠ Komenského

Objekt ZŠ Komenského je majetkem města Čelákovice, kde v roce 2001 proběhla rekonstrukce a nástavba 3. nadzemního podlaží podle projektové dokumentace z r. 2000 financovaná na základě poskytnuté dotace MŠMT. Účelem dotace bylo vytvoření nových prostor pro budoucího nájemce a uživatele Gymnázium Čelákovice, které od r. 2002 prostory užívá. Dotace ve výši 27 milionů Kč se dle nájemní smlouvy mezi městem (pronajímatelem) a gymnáziem (nájemcem) považuje za předplacené nájemné nájemcem na 30 let dopředu. Po havárii stropů dne 12. 1. 2017 se ukázalo, že při rekonstrukci v roce 2001 byly nekvalitně provedeny sádrokartonové stropy, nebyl dodržen projekt, ani technologický postup předepsaný výrobcem, použila se jiná izolace, a to vše bylo hlavní příčinou, proč ke zřícení stropů při zatížení uniklou vodou došlo. Nová statická posouzení potvrdila nevyhovující stav podhledů a město se rozhodlo jít cestou realizace nových podhledů, existovalo ale i levnější a rychlejší řešení v možnosti posílení stávající konstrukce se správnou izolací a bez demontáže. Město nechalo zpracovat nový projekt, vybralo zhotovitele a začala oprava stropů.  V průběhu realizace dostávalo město a osoby odpovědné za řádné provedení stavby  včetně stavebního úřadu podněty a informace o tom, že stavba neprobíhá tak, jak má, že se nedodržuje projekt, že se používá jiný levnější materiál, necertifikovaná skladba sádrokartonů a že kvalita provedených prací není dobrá. Město a odpovědné osoby po celou dobu oprav až do předání neochvějně tvrdily, že vše je v naprostém pořádku, stavba splňuje zákonem dané požadavky, a tak byly opravené prostory s posvěcením stavebního úřadu předány k užívání zpět gymnáziu. S ohledem na nejistotu a důvodné obavy, že opravené stropy nejsou bezpečné, byl požádán renomovaný znalec o vypracování znaleckého posudku na základě místního šetření. Znalecký posudek ke stavebně technickému stavu podhledů konstatuje celou řadu závažných zjištění a potvrzuje, že podhledy nesplňují požadavky požární bezpečnosti.

Přehled událostí po havárii stropů nad prostory Gymnázia Čelákovice v ZŠ Komenského č. p. 414
Termín 2017 Událost/ aktivita Dokument
12. 1. Havárie stropů (zřícení) v učebně 317 a 318 – uzavření prostor 3. NP – Následně přesunutí výuky do náhradních prostor až do konce školního roku, náklady na ně hradilo gymnázium
13. 1. Statické posouzení Ing. Maláče se závěrem: “prostory pod konstrukcí se sádrokartonovým podhledem nejsou bezpečné“ Vyjádření znalce na statiku budov z 13.1.2017
20. 1. Vyjádření k provedení stávajících sádrokartonů spol. Knauf, v jejímž systému byly původní sdk provedeny o tom, že nebyl při realizaci stavby dodržen technologický postup Stanovisko firmy Knauf k provedení stávajících podhledů z 20.1.2017
2. pol. ledna Oprava sdk v havarovaných místnostech v systému Knauf – zhotovitel Emity Trade s.r.o. Fa-DD z 1.2. FV17/001 Emity Trade s.r.o.
25. 1. Zastupitelstvo města Čelákovice – upozornění Ing. Číly (autorizovaného inženýra pro pozemní stavby), že nově provedené sdk podhledy v havarovaných místnostech jsou udělány špatně, nabízí zdarma postup řešení opravy sdk v celém 3. NP; „Zastupitelstvo města zřizuje pracovní skupinu pro řešení mimořádné situace v důsledku havárie v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice. Pracovní skupina bude složena ze zástupců Města, městského úřadu, Gymnázia Čelákovice a rodičů studentů Gymnázia v maximálním počtu 3 zástupců za každý uvedený subjekt.“ Záznam ze zastupitelstva.
Upozornění p. ing. Číly.
27. 1. 1. Schůzka Pracovní skupiny –mimojiné prezentace řešení Ing. Číly, radnice nemá zájem Zápis č.1 z jednání prac. skupiny z 27.1.2017
8. 2. 2. Pracovní skupina – řeší se náhradní prostory, finance, rychlost přípravy opravy závisí na statickém posouzení a policii Zápis
8. 2. Statické posouzení stávající sdk  – Ing. Lukavec, stropy jsou nevyhovující v mnoha ukazatelích jak z hlediska statického tak požárně-bezpečnostního. Posudek Ing. Lukavce z 8.2
02 Zpravodaj města – úvodník starosty: „Rychlost oprav závisí také na průběhu vyšetřování Policie ČR, která musí dát městu souhlas se stavební úpravou.“  Vyšetřovatelé PČR na přímý dotaz Ing. Číly písemně sdělili: “PČR vstup do zmíněných prostor nikdy neblokovala”, dále “policie objekt základní školy opustila druhý den po havárii a objekt přenechala vlastníkovi/provozovateli”. Zpravodaj – únor 2017
6. 3. 7,5 týdne po havárii podpis Smlouvy o dílo na zhotovení  Projektové dokumentace mezi městem a V&M Spol. s r.o. z Liberce SoD na PD – oprava sdk podhledů 3. NP
03-04 Zpracovávání PD  V&M Spol. s r.o., požárně bezpečnostní řešení  (část D.1.3) vychází z původního PBŘ z r. 2000 PD + původní PD z roku 2000 část Požární ochrana
29. 3. Zasedání ZM Čelákovic – účast studentů s transparenty, zastupitelstvo navržený samostatný bod nezařadilo na program jednání, proběhla účelově omezená a záměrně ukončená diskuze jen v rámci plnění usnesení. V diskuzi zazněly nové skutečnosti ve věci vyšetřování Policie ČR, technického řešení, termínů pro odevzdání projektů a výběru jejich dodavatelů, informace o cenzuře města ke zveřejňování souvisejících informací, k pracovní skupině, o zastrašování atd. Zastupitelé ODS+ANO svoji většinou odhlasovali zrušení Pracovní skupiny ZM pro řešení důsledků havárie dle návrhu starosty, tím se zbavili veřejné kontroly a odřízli rodiče od informací. Poprvé představen harmonogram prací a termín pro předání prostor zpět do užívání do 4. 9. 2017. Rodiče jsou přesvědčeni, že možnosti pro urychlení postupu prací existovaly a existují, město řeší vše zdlouhavě a zaštiťuje se dlouhými termíny dodavatelů. Záznam ze zastupitelstva
25.4. Krajské zastupitelstvo Středočeského kraje – diskuze k situaci čelákovického gymnázia Zpráva ze zastupitelstva kraje
24. 5. Podpis Smlouvy o dílo se zhotovitelem VPK Suchý s.r.o. na základě PD zpracované V&M Spol. s r. o., termín předání 15. 8. 2017 SoD na Rekon-strukci topné sou-stavy a opravu sdk podhledů v 3. NP
29. 5.- 5. 6. Zahájení opravy sádrokartonových stropů v ostatních prostorách 3. NP zhotovitelem VPK Suchý s.r.o. a jeho poddodavatelem Kweku s.r.o. v systému Rigips. Předávací protokol
28. 6. Zastupitelstvo města Čelákovice nepřijalo navrhované usnesení na doložení bezpečnosti opravených prostor při předání vyjádřením autorizovaných osob pro statiku a požární bezpečnost Záznam ze zastupitelstva
4. 7. Mailový dopis Ing. Čílové ředitelce gymnázia s požadavkem na zabezpečení vyjádření autorizovaných osob k bezpečnosti opravených prostor, ta jej mailem 10. 7. 2017 postoupila zřizovateli KÚ SK: Vedoucí odboru školství, radnímu pro školství, hejtmance, předsedkyni výboru pro výchovu a vzdělávání – dopis zůstal bez odezvy; dne 7. 8. 2017 při setkání s radním pro školství na kontrolním dni na stavbě pí Čílová připomněla radnímu, že dopis zůstal bez reakce, bez reakce dosud Dopis rodičů postoupený kraji z 10.7.2017
07 Neohlášené šetření Ing. Číly na stavbě – zjištění, že realizace sádrokartonů je v rozporu s projektovou dokumentací a techno-logickým postupem výrobců sádrokartonových systémů
24. 7. Dopis Ing. Číly vedení města, SÚ, zastupitelům o nedostatcích prováděné stavby podaný přes podatelnu městského úřadu Dopis ing.Číly městu z 24.7.2017
25. 7. Vklad informace Ing. Číly o nedostatcích při realizaci opravy sdk na oficiální www města Čelákovice do sekce diskuzní fórum – rozvoj města – investice Oprava podhledů www.celakovice.czdiskuzní fórum archiv
26. 7. Odpověď dopisem od starosty na dopis z 24. 7., že se na mimořádném kontrolním dnu 26. 7. 2017 dle informace Ing. Kubáta (technického dozora) zjištění Ing. Číly nepotvrdila. Stavební úřad neodpověděl. Dopis nebyl předán všem zastupitelům. Odpověď starosty na dopis ing.Číly z 24.7.2017
26. 7. Další příspěvek Ing. Číly do diskuzního fóra na  stránky města. www.celakovice.czdiskuzní fórum archiv
7. 8. Na písemné pozvání Ing. Kubáta účast na kontrolním dnu Ing. Číly a Ing. Čílové, při kontrole sdk a měření roztečí profilů Knauf (nad havarovanými místnostmi) za účasti Ing. Číly a Ing. Kubáta v půdním prostoru bylo zjištěno, že provedení sdk je hrubě špatně, Ing. Kubát toto potvrdil. Doklady o tom, že realizace sdk v systému Rigips probíhá dle projektu a dle certifikovaného řešení výrobce s ohledem na požární bezpečnost předloženy nebyly. V zápise z kontrolního dne nejsou  Čílovi uvedeni jako účastníci a o provedeném zjištění není žádná zmínka. Zápis z kontrolního dne
8. 8. Další příspěvek Ing. Číly do diskuzního fóra na stránky města o zjištění během kontrolního dne 7. 8. 2017 www.celakovice.czdiskuzní fórum archiv
21. 8. Vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby, závazné souhlasné stanovisko HZS (hasičů) s datem 21. 8. 2017 Kolaudační souhlas a stanovisko HZS
21. 8 – 22. 8. Předávání opravených prostor gymnáziu bez podkladů pro kolaudační souhlas, jejich předložení bylo přes opakovanou žádost odmítnuto. Dle vedení města uživatel – gymnázium nemá nárok toto požadovat, je pouhým nájemcem a vlastník (město) tvrdí, že předává opravené prostory jsou ve stavu k řádnému užívání a v souladu s právními předpisy, což potvrdil stavební úřad vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Kolaudační souhlas
22. 8. Podepsán předávací protokol mezi městem a gymnáziem s prohlášením přebírajícího: „Důvodně pochybuji o řádném a bezpečném provedení stavby, protože mi nebyly poskytnuty požadované doklady, které by pochybnosti odstranily.“ Předávací protokol
24. 8. Podána gymnáziem žádost městu Čelákovice a HZS SK o poskytnutí podkladů a dokladů pro kolaudační souhlas dle 106 (informačního zákona).
4. 9. Zahájení nového školního roku v opravených prostorách
8. 9. Město poskytuje požadované informace. Z podkladů je zřejmé, že použité řešení sádrokartonové skladby nebylo certifikováno a nemá doklad o požární bezpečnosti a odolnosti. Chybějící doklad má nahradit nestandardní posudek znalce ing. J.K. o vyhovění požadované požární odolnosti. Ten ale neprovedl místní šetření a dokazuje svá tvrzení na základě testu odolnosti zkušebního vzorku v rakouské zkušebně. Skladba vzorku podhledu a podmínky jeho umístění jsou ale jiné, než skladba realizovaného řešení. Kolaudační souhlas stojí na tomto posudku.
20. 9. Zastupitelstvo města Čelákovice – v diskuzi informace manželů Čílových o průběhu a nekvalitě rekonstrukce sdk stropů Záznam ze zastupitelstva
31. 10. Znalecký posudek Ing. Bukovského ke stavebně technickému stavu podhledů nad 3. NP (nad prostory užívaným gymnáziem) J. A.  Komenského č. p. 414, který dokazuje, že realizovaná oprava podhledů nebyla provedena řádně, v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy. Bylo prokázáno, že nové sdk podhledy nesplňují požadavky požární bezpečnosti a že zhotovitel nepředložil řádné doklady prokazující splnění požadavků na požární bezpečnost realizované stavby. Podrobnější informace viz  Závěry posudku. Znalecký posudek
Závěry posudku
31. 10. Na základě posudku byla zaslána HZSSK (hasiči) a stavebnímu úřadu žádost o provedení kontrolní prohlídky a nařízení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti uživatelů stavby. 
 31. 10. Usnesení Rady města: 4.1.1 Bere na vědomí vyjádření k tvrzením Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. 4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit posouzení sádrokartonového podhledu nad prostory schodišť v objektu č. p. 414, J. A. Komenského. 4.1.3 Bere na vědomí vyjádření k tvrzením Ing. L. Č. ve věci výstavby Mateřské školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, Čelákovice.

4.1.4 Ukládá právníkovi Městského úřadu připravit na příští Radu města podkladový materiál ve věci trestního oznámení pro pomluvu.

USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 25/2017 ze schůze Rady města Čelákovic dne 31. října 2017
13. 11. Kontrolní prohlídka stavby svolaná stavebním úřadem za účasti hasičů, dodavatelů, města. Uživateli – gymnáziu byla účast odmítnuta, znalec Ing. Bukovský pozván tak, aby nemohl přijít.
14. 11. Gymnázium žádá stavební úřad o sdělení závěrů a zjištění kontrolní prohlídky konané dne 13.11.2017 dle zákona 106.
14. 11. Rada města Čelákovice: RM bere na vědomí informaci o konání a průběhu kontrolní prohlídky stavby v objektu č. p. 414, J. A. Komenského, Čelákovice, která proběhla dne 13. 11. 2017 za účasti zástupců stavebního úřadu, vlastníka objektu, zhotovitele stavby „Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského, J. A. Komenského 414, Čelákovice” a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

RM ztotožňuje se s vyjádřením města Čelákovic podaným do protokolu, Spis. zn.: MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, ve věci zjištění uvedených ve znaleckém posudku 2263/2017 ze dne 25. 10. 2017 zpracovaném Ing. L. B.

11.2 Prověření tvrzení Ing. L. Č. ve věci rekonstrukce prostor 3. NP Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414 a výstavba Mateřské školy Sluníčko, J. A. Komenského 2071, Čelákovice Rada města projednala bez návrhu usnesení.

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 26/2017 konané dne 14. listopadu 2017
21. 11. Rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice o odmítnutí poskytnout informace ve věci zjištění a závěry kontrolní prohlídky stavby dne 13.11.2017, neboť jsou požadovány informace, které v požadovaném rozsahu a formě neexistují.  Rozhodnutí MUC/14764/2017/OORG
21. 11. Gymnázium žádá HZSSK (hasiče) dle 106 o informace, o zodpovězení konkrétních otázek co a zda zjistili příslušníci, kteří se zúčastnili kontrolního dne 13.11.2017.
30. 11. Odvolání gymnázia proti rozhodnutí MěÚ Čelákovice neposkytnout informace dle zákona 106 ke zjištěním a závěrům kontrolní prohlídky v 3.NP ZŠ Komenského dne 13.11.2017
4. 12. ČT 1 vysílá reportáž Černých ovcí z Čelákovic s názvem STROP  Záznam

 

Pin It on Pinterest