Rekonstrukce náměstí

V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby Revitalizace náměstí, kdy výběrová komise vybrala společnost Metrostav a.s. s cenou vyšší, než byla uvedena v zadávací dokumentaci jako limitní, a rada města svým usnesením výběr schválila.

V roce 2013 byla na základě zjištění vady výběrového řízení provedena korekce dotace ve výši 1.586.468, – Kč. Starosta Pátek objednal u právní kanceláře Kubík a Partners Memorandum v ceně 107.000, – Kč, v němž byla m.j. určena jako odpovědná za způsobenou škodu společnost ML Compet a.s., která na základě mandátní smlouvy zajišťujišťovala pro město Čelákovice administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby a provedení investičního dozoru. Jelikož se ML Compet ve smlouvě zavázala uhradit škodu, pokud škoda vznikne prokazatelně její vinou, začalo město vymáhat částku 1.586.468, – Kč soudní cestou. Město ustanovilo komisi korekce dotace Revitalizace náměstí, která 2x zasedala a zápisy z jejího jednání najdete zde: Zápis z jednání komise č.1. z 20.8.2013 ; Zápis z jednání komise č.2 z 10.9.2013

V roce 2016 obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl, neboť dovodil, že odpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky má podle § 151 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách výlučně zadavatel a hodnotící komise měla rozpoznat, že je nabídnutá cena vyšší než limitní a současně, že povinnost výběru nemohlo město delegovat mandátní smlouvou na ML Compet. Městu bylo uloženo uhradit ML Compet a.s. náklady soudního řízení. Město Čelákovice podalo odvolání k Městskému soudu v Praze a ten rozsudkem z 1.11.2016, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

V roce 2017 řešil Nejvyšší soud ČR dovolání Města Čelákovice a usnesením z 28.6.2017 potvrdil rozsudky soudů nižší instance a uvedl: “jestliže hodnotící komise vybrala nabídku, která jako všechny ostatní nesplňovala základní kritérium, šlo o její volbu, která byla bezprostřední příčinou krácení dotace.” Usnesení Nejvyššího Soudu z 28.8.2017

V říjnu 2017 město podalo ústavní stížnost, která je t.č. projednávána.

Vynaložené náklady:
1.586.468, – Kč        – na sanaci korekce dotace ve výši
107.000, – Kč           – na zpracování právního Memoranda
100.000, – Kč           – již uhrazených soudních výloh ML Compet a.s.
cca 300.000, – Kč    – již vynaložených nákladů právního zastoupení města

Celkem: cca 2.093.468, – Kč     

Škoda vzniklá městu ať už vědomě či nevědomě nesmí jít na vrub občanům, ale ze zákona musí být nalezena odpovědná osoba či osoby, které svým rozhodnutím, konáním nebo i nekonáním škodu způsobily. Vedení města doposud nepodniklo žádné kroky k zjištění odpovědné osoby nebo osob za způsobenou škodu. Ústavní stížnost navyšuje již vynaložené náklady a oddaluje řešení škody vzniklé nesprávným postupem města při výběrovém řízení.

Pin It on Pinterest