Osobnosti zabývající se historii města

Baiza Vlastimil JUDr.

*1912 Čelákovice †1995 Čelákovice
Právník, polit. pracovník, dělník.
Je autorem řady příspěvků publikovaných předně v ZMČ k různým osobnostem a dění v Čelákovicích předně v 19. století.

 

 

P. Dlask Antonín Ladislav

*1818 Kutná Hora †1884 Kouřim                                                                                                                                                                                                                             Katolický kněz, spisovatel.                                                                                                                                                                                                                                       V Čelákovicích působil v letech 1852-1855, psal pod pseudonymem Ladislav z Hory. V časopise Lumír v r. 1854 publikoval na pokračování historii města pod názvem „Něco o Čelákovicích“.

 

Ferles Antonín

*1827 Čelákovice †1903 Čelákovice
Zemědělec, kronikář, purkmistr města.
V roce 1856 napsal „Sepsání Památností Městečka“,. Dílo které r. 1865 přepracoval na „Paměti král. komorního města Čelákovic“, je v originále uloženo v Národním muzeu v Praze.

 

Ferles Bohumil

*1865 Čelákovice 1941 Čelákovice
Zemědělec, místní badatel historie.
Po svém otci se věnoval doplňování jeho díla. V r. 1904 hotovil tři opisy Pamětí a text doplnil o události do 90. let 19. století. V r. 1908 byly jeho zásluhou vydány „Stručné dějiny král. kom. města Čelákovic“.

 

Hanžlík Bohumír

*1937 Čelákovice
Pedagog, výtvarník, hudebník, spolupracovník muzea.
Je autorem řady příspěvků zaměřených předně na hudební život v Čelákovicích.

 

 

Honc Jaroslav PhDr.

*1925 Stěženy †1999 Praha                                                                                                                                                                                                                                        Historik, genealog.                                                                                                                                                                                                                                                     Jako archivář působil v několika institucích. Je autorem řady historických prací a předně obsáhlé studie k cenám domů v Čelákovicích v 16. století.

 

Choura Luboš Ing.

*1924 Praha †2005 Čelákovice
Technik, spolupracovník muzea, městský kronikář.
Zabýval se předně čelákovickou historií 1. pol. 20. století, kterou na pokračování publikoval v závodním časopise TOS a další drobné studie v různých periodikách.

 


Jedlička Jiří

*1921 Čejetičky †1986 Čelákovice
Úředník, lakýrník, spolupracovník muzea, okresní konzervátor a později pracovník Státní památkové péče.
Je autorem drobných studií a příspěvků k čelákovické historii a k některým stavbám ve městě.

 

 

Kaplánek Emil

*1927 Praha †2000 Plzeň
Pedagog, hudebník, skladatel.
Napsal předně pro ZMČ řadu příspěvků zaměřených na hudební činnost a osobnosti spjatých s hudbou v Čelákovicích. Vzpomínky na čelákovické muzikanty jsou v písemné podobě uloženy ve zdejším muzeu.

 

Kašpar Jaroslav PhDr., CSc., doc.

*1929 Svářeň †2014 Dřevčice
Vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, historik, spolupracovník muzea, městský kronikář.
Mimo vědeckých studií zaměřených na paleografii a kartografii se jeho početná díla zabývají předně 17. a 18. stoletím. Kromě toho je autorem četných studií pojednávajících o historii našeho města.

 

Kolek Roman Mgr.

*1973 Kolín
Archivář, historik, redaktor, od roku 1996 ředitel Státního okresního archivu Praha-východ.
V rámci svého zaměření na středočeský region se věnuje i převážně starší historii našeho města. Výsledky svého bádání prezentuje předně v krajských periodikách. Společně s kol. PhDr. Ďurčanským editoval v r. 2016 vydaný “Radní manuál Pavla Ježdíka z let 1639-1654”.

 

Kovářík Vladimír PhDr., doc.

*1913 Čelákovice †1982 Velhartice
Vysokoškolský pedagog, dramaturg, spisovatel.
Ve svých monografiích se zabývá i některými čelákovickými osobnostmi, předně spisovatelem J. J. Stankovským.

 


Králík Jan RNDr.

*1947 Lázně Toušeň
Vědecký pracovník, překladatel, spisovatel, muzikolog.
Autor četných studií zaměřených předně na hudební tvorbu a s ní spojených osobností v Polabí. Velkým přínosem pro tuto oblast je encyklopedické dílo “Hudebníci v brandýském Polabí”.

 

Lokaj Jan

*1870 Čelákovice †1959 Čelákovice
Majitel hospodářství, obecní důchodní.
Po Ant. Ferlesovi se zabýval archiváliemi města a doplnil Ferlesovy poznatky, přeložil z latiny četné zápisy z městských knih, popsal mapu pozemků města aj.

 

Loyda Vladimír

*1928 Brandýs n. L. †2004 Brandýs n. L.
Pedagog, publicista, muzejní pracovník.
Jeho publikované studie jsou zaměřeny předně na novověkou historii a encyklopedické zdokumentování  literárně a výtvarně činných osobností ve středním Polabí. Společně s Jaroslavem Špačkem zpracoval dva svazky “Hlas domova”.

 

Mokrý Jiří

*1916 Praha †2000 Sedlčánky                                                                                                                                                                                                                                Úředník, regionální badatel, kronikář obce.                                                                                                                                                                                                         Řadu let se zabýval historie a místopisem Sedlčánek – Císařské Kuchyně. Je autorem řady drobných příspěvků publikovaných v regionálním tisku. Převážná část jeho tvorby však zůstala ve strojopisné formě.

 

P. Přecechtěl Jakub

*1850 Srbce na Moravě †1918 Čelákovice                                                                                                                                                                                                       Katolický kněz, historik.                                                                                                                                                                                                                                               Jako děkan působil do konce života v čelákovické farnosti. Svůj volný čas věnoval studiu bohatého farního archivu a své poznatky v písemné podobě zanechal v několika svých dílech.

 

Prášek Justin Václav PhDr.

*1853 Brandýs n. L. †1924 Klánovice
Pedagog, historik, spisovatel.
Již od samého počátku  se současně se studiem historie a kultury zemí předního východu plně věnoval historii a místopisu bývalého brandýského okresu. Výsledky svého bádání publikoval v řadě odborných časopisů a komplexní hodnocení historie našeho města zanechal předně ve své trojsvazkové monografii “Brandejs nad Labem, město, panství a okres”.

 

P. Sedláček Josef Vojtěch, PhDr.

*1785 Čelákovice 1836 Plzeň
Katolický kněz, pedagog.
Měl záměr věnovat se hlubšímu studia historie svého rodného města, ale z důvodů jiných „vlasteneckých“ povinností tento nedokončil a tak některé posbírané poznatky k historii zanechal jen v rukopise.

 

Skružný Ludvík PhDr.

*1937 Praha †2009 Klánovice
Vědecký pracovník, archeolog, etnograf, historik, pracovník čelákovického muzea, redaktor ZMČ.
Výsledky své mnohostranné odborné znalosti publikoval v monografiích, v řadě odborných periodik a v regionálním tisku.

 

 

Stankovský Josef Jiří

*1844 Vysoká u Příbrami †1879 Praha
Spisovatel, dramaturg.
Autor řadu let pobývající let v našem městě, mající možnost se zevrubněji seznámit  i s nejstaršími městskými archivními dokumenty, zaměřený předně na divadelní tvorbu je a i autorem  několika historických románů. Velkou oblibu mezi zdejším lidem našla téměř v deseti vydáních kniha   „Vnučka farářová“.

Škorpil  Bohumil

*1890 Praha †1970 Praha
Pedagog, básník, spisovatel.
Než ve svém pokročilém věku přesídlil na Příbramsko, měl jako učitel možnost hlouběji proniknout do kulturního dění města. Své příspěvky publikoval časopisech  a vzpomínky na zdejší město pak v r. 1948 v knize “Paběrky”.

 

Špaček Jaroslav

*1943 Praha
Soustružník, archeolog, historik, emer. ředitel muzea.
Během svého mnohaletého působení ve zdejším muzeu publikační činnost zaměřoval jak na výsledky své archeologické činnosti, tak obecně na historii a vlastivědnou práci. S jeho bohatou publikační činností se lze seznámit v několika monografiích, v řadě odborných periodik, ale i    v regionálním tisku. Také je editorem čtyř vydaných svazků kronik.

 

Tykač Jan

*1842 Čelákovice  †1879 Česká Třebová
Pedagog, etnograf, spisovatel, spolupracovník muzea v Č. Třebové.
Během svého pedagogického působení se seznamoval s národopisem a historií na několika místech. Byl výrazně činný v uvedených oborech a vstupy ze svého bádání publikoval v řadě odborných periodik. Vzpomínky na svá jinošská léta prožitá  v našem městě a kraji pak zachytil roku 1886 v knížce „Na labském přívoze“.

 

Uhlíř Zdeněk PhDr.

*1956 Chrudim
Archivář, pracovník oddělení starých tisků Národní knihovny.
Dříve jako ředitel okresního archivu Praha-východ se věnoval také studiu předně středověkých archivních dokumentů z našeho města a výsledky své práce publikoval v odborných periodikách.

 

Vlasák František

*1874 Praha †1952 Brandýs n. L.
Pedagog, archivář, městský kronikář, redaktor, dlouholetý správce muzea.
Je autorem řady studií a drobných příspěvků  publikovaných v různých periodikách, ale předně v časopise „Naše Polabí“.

 


Vlasák Emanuel

*1891 Kutná Hora †1975 Praha
Pedagog, po bratru Františkovi městský archivář a správce muzea.
S jeho odbornou publikační činností zaměřenou na historii našeho města se lze seznámit předně v řadě historických sborníků a ale např. i v knize “Polabské město Čelákovice”.

 

Vokál  Bohumil

*1881 Labská Chrčice †1960 Čelákovice
Úředník-vládní rada, muzikolog, spolupracovník muzea.
Po odchodu do výslužby se v našem městě plně věnoval jeho hudebnímu životu a ve spolupráci se zahraničním badateli studiu díla významného čelákovického rodáka a skladatele Jana Zacha (*1699 †1773). Výsledky jeho badatelské práce zůstaly v rukopisné podobě.

 

© Z archivních materiálů a matrik zpracoval Jaroslav Špaček

 

Pin It on Pinterest