Střípky z jednání zastupitelstva 21.9.2017

Prvním bodem byla kontrola usnesení a zde zaujala diskuze o soudech s  ML Compet, která byla městem najata na administraci dotace na náměstí. Město díky chybě při výběrovém řízení obdrželo pokutu cca ve výši 1 560 000, – Kč a již proběhly 3 soudy, ve kterých město žaluje ML Compet za způsobenou škodu.  Soud pro Prahu 1, následně Městský soud a poté i Vrchní soud městu nedali za pravdu, neboť ze zákona o veřejných zakázkách vyplývá, že za výběrové řízení vždy odpovídá zadavatel a ne najatá firma. Město prý připravuje stížnost k ústavnímu soudu, ale někteří zastupitelé se domnívají, že jde jen o prodlužování jednání a stále se navyšující odměny pro právníky bez šancí na úspěch srovnatelně s odvoláním v soudní při s TJ Spartak.

Následoval Domov seniorů. Bod byl projednáván ve znamení připomínek od občanů podepsaných pod peticí proti umístění v plánované lokalitě. Shrnutí připomínek přednesla zastupitelka arch. Fialová, která definovala 3 aspekty nutné pro správný přístup a) architektonický b) sociální a za c) ekonomický. Současné jednání je jen řešení architektonické a bez všech dalších aspektů je to vše jen naivita. Město nezná řádně potřeby svých seniorů, neboť nemá zpracovaný Komunitní plán sociálních potřeb a není k dispozici ekonomický rozbor provozních nákladů. Paní Čílová položila dotaz na to, zda existuje nějaký vzor domova seniorů ve městě srovnatelné velikosti. Starosta sdělil, že navštívil Úvaly (47 míst), kde je pěkný domov seniorů. Bylo mu sděleno, že jde o zařízení provozované krajem a tedy nelze srovnávat a navíc s poloviční kapacitou než zamýšlí naše město. Zřejmě se málo rozhlížel po okolí, neboť např. Český Brod provozuje svůj domov seniorů (99 míst z rozpočtu města) a tam by byla lepší inspirace. Další diskutující z řad občanů poukazovali na skutečnost, že všechny návrhy uvažují jedině s podzemním parkováním a to je problematické s ohledem na pravděpodobnou vysokou hladinu spodní vody. Navíc lze předpokládat výrazný nárůst počtu seniorů a malý pozemek v budoucnu neumožní další přístavbu. Je zde otázka konkurence, kdy zastupitel Janák informoval o připravované výstavbě pro seniory v Toušeni a v Nehvizdech. Jsem informovaný i o dlouhodobém záměru v Lysé nad Labem vystavět nový domov seniorů a uvolnit zámek. Pobyt v Domově seniorů není levná záležitost a při chybné ekonomické rozvaze a nízké kvalitě, by se mohlo stát, že provoz bude výrazně deficitní, a tím neúměrně zatíží rozpočet. Současné architektonické zadání již přišlo na 160 000,- Kč a zdá se, že bude nutné začít od začátku a hledat jiný pozemek. Starosta mluví a mluví, a jelikož nestačil nastudovat ani srovnatelný vzor, je jeho řeč jen plané povídání a neodpovědnost. Budova by měla být v historické části města, kde není řešena doprava a již nyní praskají domy vlivem nadměrného zatížení dopravou. Silně oponovali majitelé sousedních domů, jimž při výstavbě takového výrazného objektu dojde k zastínění jejich zahrad. Zdá se, že každé další jednání o lokalitě za CMC je jen zdržování a vyhazování peněz. Jde skutečně o domov seniorů, nebo jen o obrázky pro volby? Starosta řekl, že jde o odkaz pro další zastupitelstvo. Zjistíme limity území, zda to tam jde vůbec vybudovat. Realizaci provede další samospráva. Tak to bude již druhý odkaz pro stejnou lokalitu. Samospráva vedená ing. Klicperou do stejného místa vyprojektovala polyfunkční dům s knihovnou a asi to nebylo zadarmo.  Je nutno připomenout, že nikdo není a nebyl proti domovu seniorů.

Hospodaření města za období  01 až 06/2017 připomínky přednesl zastupitel Janák, který se ptal na vykázaný stav příjmů z činnosti pečovatelské služby. Pouhých 18 % plánu je nedobrou vizitkou a stálo by za řádné prověření. V nákladech padla otázka po vykázaných výdajích v průmyslových činnostech, kde je jen malé plnění v silnicích a v kanalizacích. Starosta vyjádřil přesvědčení, že roční plnění bude v pořádku a že současně vykazovaný stav je běžný téměř každý rok. Uvidíme. Zastupitel Bukač poukázal na skluz nájemného sauny a následnou diskuzí se ukázalo, že jde o dlouhodobý stav a zřejmě již trpělivost došla. Téměř nikdy nezaplatili včas. Vstupné do sauny stálo původně 80, – Kč a mluvilo se o tom, že vstupné nebude navyšováno a nyní je až 175, – Kč. Město nemá kontrolu nad nájemným. Návštěvnost je velká, ale nájemné je placeno pozdě.

Majetkové záležitosti – připomínky byly vedeny ke smlouvám o výkupu pozemků pro obchvat tj. především k zákonu o urychlení výstavby umožňujícímu do 3 měsíců začít s vyvlastňováním (v úrovni tržní ceny). Starosta uvedl, že jsou uzavírány smlouvy na úrovni smluvních cen (zlomek tržní ceny), a tedy není pro Čelákovice potřebné postupovat podle zákona o zmíněném urychlení. Dále vysvětlil, že s některými občany se dobře dohodne, neboť mají vztah k městu, a tak jim nízké ceny nevadí. Pochybuji. Navíc uzavřená smlouva s koordinátorkou je naprosto nevhodná s ohledem na neurčitý termín ukončení smlouvy s paušální odměnou 10 000,- Kč a bonusem dalších 10 000,- Kč za každý vyřešený pozemek. Jde o běžnou administrativní práci, kterou by měl zvládnout každý úředník. Vzniká dojem, že koordinátorka asi bude mít několik asistentů a ty bude z paušální odměny vyplácet. Je zajímavé, že jeden z majitelů pozemků obdržel za vykoupených 389 m2 pouhých 19.450,- Kč a koordinátorka obdrží za měsíc své práce a 1 uzavřenou smlouvu 20 000,- Kč.  Město prodalo ve stejné lokalitě pozemek za 1093,- Kč/m2. Při použití stejné ceny (navíc doložené posudkem) by obdržel výše zmíněný občan 425 177,- Kč tedy ta smluvní cena jej připravila o 405 727, – Kč. Mohou se pánové podívat svému voliči do očí?  Hlasovalo se o změně pravidel, ale většina zastupitelů nechce nic měnit, i když současný vývoj nepřináší dobré výsledky a je v rozporu se zákonem.  Více o obchvatu najdete zde

Změna územního plánu  návrh změny měl řešit rozpor v lokalitě dělnických domků, kde měla být změnou ÚP řešena otázka kvality bydlení a také podnikatelský záměr. V podkladech bylo uvedeno, že se nesouhlasí a také se tak stalo.   Je to výsledek již 7 let trvajícího plnění volebního slibu ODS podpořit vyřešení Dělnických domků. Zřejmě dojde k zadání projektu tlakové kanalizace a vodovodu. Neuvažuje se o řešení osvětlení, které by bylo žádoucí nejen s ohledem na čerstvé informace o kriminalitě. Na radnici to nevědí a zpráva o přepadení jimi nehnula. Osvětlení není v plánu.

Diskuze  přinesla řadu zajímavých témat a tak se zmíním jen o nejdůležitějších.

Oprava podhledů v gymnáziu. Starosta poděkoval všem, co se podíleli na opravě ve slíbeném termínu, a vyjádřil spokojenost, že studenti mohli včas zasednout opět do svých lavic. Bylo rozporováno ing. Čílou, který zpochybnil tvrzení starosty, neboť některé části podhledů nebyly ještě vyměněny a je velmi diskutabilní neodborně provedená práce s vlivem na požární bezpečnost. Na diskusním foru města byly panem Čílou položeny 4 otázky adresované starostovi, které od  29. srpna nejsou zodpovězeny. Starosta se vyhýbá přímé odpovědi. Pan Číla zde také otevřel otázku možného obohacení neznámé osoby, které vzniklo na základě rozdílu mezi cenami  materiálů uvedenými v novém projektu z 03/2017 a skutečným provedením z jiného levnějšího materiálu a objemu prací, které projektu neodpovídají.  Jsem zvědav, jak se vedení města s touto informací vypořádá!!! Zastupitel Janák požádal, aby se informace o rozporech v cenách dostaly do zápisu z jednání. Starosta vypínal p.Čílovi mikrofon a zřejmě nechtěl slyšet nic o závažných podezřeních. Zastupitel Janák připomenul zjištěný rozpor ve fakturaci atletické dráhy ve výši cca 50 000, – Kč, který město řešilo, a zde několika násobně větší částku nemá chuť řešit. Starosta chtěl ukončit další příspěvky p.Číly s odvoláním na jednací řád, který dle starosty dává každému možnost v jednom bodě hovořit 2x. Byl to jeden z dalších faulů starosty, neboť v jednacím řádu je to jinak. Každý má právo mluvit 2x v jedné věci, ale pokud má těch věcí více, pak je může říci. Byl předložen návrh usnesení, aby rada prověřila vznesené pochybnosti a informovala o výsledku zastupitele.

Velmi výrazné připomínky přednesla obyvatelka lokality Rybníčky pí. Sapíková ve věci starších závad týkajících se osvětlení, chybějících chodníků a kontejnerových míst. Kdo z vás bude mít odvahu přijmout odpovědnost, až se tam stane nějaké neštěstí? Jste nám povinováni k zajištění kvalitního a bezpečného bydlení, my jsme Vám úplně ukradeni, Vám je to úplně jedno, Vy nemáte snad pocit, že jste tu pro nás. Starosta vyzval stěžovatelky k větší spolupráci s odborem životního prostředí, k volání do Technických služeb a k návrhům kde by měla být nová kontejnerová stání. Starosta prý není podepsaný pod smlouvami, které jsou na začátku problémů. Zapomíná na skutečnost, že již od roku 2010 je starostou a měl dostatek prostoru něco změnit a nestalo se tak. Zřejmě je to stejné, jako v případě uschlého stromu, kolem kterého každý den starosta již několik měsíců jezdí. Nevidí, a dokud pana starostu někdo veřejně neupozorní, strom odstraněn nebude. Ano lidé mohou udělat mnoho, ale doba akcí Z již je za námi. Starosta by měl vidět, co je ve městě špatné a řešit závady. Zda lidé pomohou je jejich věc a není to podmínkou řešení, ale je to povinností starosty. Doporučení obraťte se na Technické služby je neuvěřitelná drzost!!! Chtěl snad říci vyřešte si to sami?

Paní Čílová se věnovala ve svém příspěvku komunikace s občanem ve světle volebních slibů ODS „radnice otevřená komunikaci s občanem“. Uvedený příspěvek bude předmětem samostatného článku, neboť je zásadní a nedostatky v komunikaci jsou limitující pro další rozvoj města. Připomenula současnou abecedu komunikace města A, B, C, D. Arogance, Bagatelizace, Cynismus, Diskreditace až Z – zastrašování nepohodlného občana.

Předseda TJ Spartak se ptal, jak to je se směrnicí o dotacích, kde je uvedeno vyloučení žádajícího z dotace města, pokud bude mít soudní při s městem. V současné době spěje k soudu žaloba na úhradu úroků z půjčky, kterou si tělovýchovná jednota musela vzít na úhradu nezaplaceného příspěvku města. Radní Opa oznámil, že jsou pravidla pro všechny stejné a je to rozhodnutí každého, zda chce dotaci, nebo ne. Pan Opa stále zpochybňuje výsledek soudu, a tak spor dále eskaluje. Předseda TJ Spartak připomenul, že každý má právo obrátit se na nezávislý soud, a pokud má být za takové jednání potrestán, jde o porušení listiny práv a svobod.

Předsedkyně petičního výboru petice nazvané „Žádáme odpovědnost vedení města“ pí. Čílová seznámila přítomné se smyslem petice a požádala o názor zastupitelů. Tajemník p. Přenosil oznámil, že již požadavek byl předložen škodní komisi a ta má za úkol předložit návrh řešení spolu s dalšími dvěma případy radě města. Zastupitel Janák přednesl návrh usnesení k řešení odpovědnosti za škodu, ale to nebylo přijato. Je zajímavé, že zastupitelé zcela opomenuli dopis protikorupčního spolku „Oživení“, jehož předseda vyzval k zjištění odpovědných osob a požádal o informování o přijatých opatřeních.

Jednání trvalo 7 hodin a 33 minut. Pokud se chcete dozvědět více, nahlédněte do záznamu TV-Port

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest