Na asanaci průmyslových areálů zapomeňte

Návrh územního plánu města Čelákovic zcela rezignoval na revitalizaci nefunkčních průmyslových areálů a ukrajuje z izolační zeleně!

I přesto, že v letech 2010-2014 zde již pět let neobnovená komise pro životní prostředí města Čelákovic upozorňovala na nutnost revitalizovat chátrající průmyslové areály, proběhla nesčetná jednání s vlastníky pozemků a požadavky na izolační zeleň byly začleněny i do Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 a návrhu ÚP, stávající návrh územního plánu na to zcela rezignoval. Není to chyba zpracovatele, ale zadavatele, tj. vedení města, že dlouhodobě ignoruje otázky životního prostředí a dopady na zdraví obyvatel bagatelizuje. Jak jinak si vysvětlit fakt, že v návrhu ÚP tyto areály jsou ponechány v případě bývalých Kovohutí v plném rozsahu a na území bývalého TOSu jsou navrhovány pouze kosmetické úpravy.

Plochy těžkého (VT) a lehkého průmyslu (VL) v areálu bývalých Kovohutí podle návrhu nového ÚP.
Plochy těžkého (VT) a lehkého průmyslu (VL) v areálu bývalého TOSu podle návrhu nového ÚP.

Již deset let stará 3. změna územního plánu si všímá problematických průmyslových zón, které v současnosti zabírají 1,73 ha plochy těžkého (VT) a 2,17 ha lehkého průmyslu (VL). Píše se v ní, že vytvářejí pro město velmi nadprůměrný podíl objemu průmyslové výroby k počtu obyvatel města a podíl velikosti průmyslových ploch k celkovému zastavěnému území se spíše negativními vlivy. Tuto rétoriku přebírá i nový návrh ÚP, kdy ve slabých stránkách konstatuje „negativní dopad velkých průmyslových podniků uvnitř obytné zástavby na obytnou kvalitu jejich okolí.“ Znovu to obrací v příležitostech pro město slovy o „potřebě průmyslové podniky uvnitř města postupně transformovat na „čisté provozy“, eliminovat dopady na obytné území v přímém kontaktu s nimi, případně je vymístit mimo město, hledat nová využití nevyužívaných průmyslových ploch, případně navrhnout asanaci dožívajících objektů.“ Také se můžeme dočíst, že „určitou hrozbu pro město představuje stav některých průmyslových areálů, ve kterých se nevyrábí (Kovohutě, Čelákovická strojírenská) nebo kde provozovatel plánuje odchod z Čelákovic (Demoautoplast).” Jaksi nezaznamenali, že Demoautoplast již výrobu přesídlil do blízkých Jiren, kde zabral halami úrodnou polabskou půdu.

Potud je to tedy jen teorie a ještě špatná a praxe žádná. V případě bývalých Kovohutí se nestane nic a totéž ve větší míře i na místě bývalého areálu TOSu. Tedy, pokus by prý byl, ale jaksi nedopadl. Na str. 88 se uvádí: „SJ-III*38: Areál bývalých Kovohutí vyčlenit z lokality V – Nedaniny návrhu ÚP Čelákovic jako samostatnou lokalitu. Město by mělo být připraveno na užší jednání s majitelem areálu a diskutovat o bližší představě o využití areálu. Současný návrh ÚP Čelákovic nejasně definuje využití a uspořádání plochy přestavby P13 a souvisejícího okolí. Záměr na další využití areálu je prezentován majitelem jako uzavřený areál, který využívají nájemníci v souladu s platnou ÚPD.“ a v odůvodnění se dále píše: „Plocha P13 byla na základě pokynu SJ-V*5, SJ-V*19 a dalších z návrhu vypuštěna. Areál je ponechán jako stávající průmyslová plocha.” Nikde v textu ale není vysvětlen co se pod pokyny SJ-V*5 a SJ-V*19 skrývá!

Na uvádění nesrozumitelných zkratek už jsme si zvykli, na tom by nebylo nic tak neobvyklého, ale horší je, že naopak obyvatelé s návrhem nového ÚP přicházejí o další zbytky veřejné izolační zeleně! Takto zmizí např. parcela na pozemku Kovohutí s p.č. 1754/4, která je vymezena jako stávající plocha těžkého průmyslu (VT) a v SJ-V*14 se navrhuje: „Plochu přestavby P12 „parking pro lávku a přístaviště, ochranná zeleň“ v lokalitě V – Nedaniny s využitím jako plocha dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP – návrh) a plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO – návrh) z návrhu ÚP Čelákovic vypustit a nahradit ji stabilizovanou plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VT – stav).“ Podobně na str. 84 (viz mapa níže): u SJ-V*84: „plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO – stav) na pozemcích parc. č. 1354/40, 1354/55(část), 1354/78 a 1354/88 (část) se vypustí a nahradí stabilizovanou plochou výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL – stav)“

Takže na revitalizaci a izolační zeleň zapomeňte a taky na asanaci průmyslových areálů, protože na str. 73 se píše: „K asanaci byl v původním návrhu ÚP vymezen průmyslový areál podniku Čelákovická strojírenská v ulici Stankovského (ASA1). Po projednání návrhu po společném jednání bylo od záměru ustoupeno, plochy jsou ponechány jako průmyslové.”

Dělají si z nás nejen legraci, ale vodí nás i za nos a lžou. V textové části návrhu ÚP se dočteme i protichůdná stanoviska nebo dokonce nepravdivá jako na str. 25: „Výroba v Kovohutích je ukončena, areál je však nadále vymezen pro těžký průmysl.“  a „Návrat těžkého průmyslu do této plochy uvnitř města je nevhodný.” či na str. 72: „V případech areálů, kde byla výroba ukončena, jsou tyto areály navrženy k přestavbě pro občanskou vybavenost.”

Nikde se z veřejných materiálů města nedozvíme, za jakých podmínek se město dohodlo s provozovateli těžkého průmyslu na tom, že tu budeme jejich byznys nadále podporovat a dokonce navržené plochy pro izolační zeleň omezovat. Nabízí se otázka cui bono, tedy, konají naši zastupitelé ve prospěch nás všech nebo jen některých, s kterými si to nechtějí rozházet?

Lidé, máte ještě několik dní (do 31. 1. 2019) na to vznést své požadavky na zachování izolační zeleně a revitalizaci nefunkčních průmyslových areálů. Požadujte od svých zastupitelů, aby konali svou práci!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest