Novinky od sousedů 5/2018

Srovnání obsahu tiskovin je zajímavé a je zřejmé, že čím více informací, tím zajímavější je život ve městě. Občané si informace zasluhují. Výsledkem je i menší potřeba o informace žádat a také se to projevuje na délce jednání zastupitelů. Většina měst je již vstřícná a bez nátlaků poskytuje informace i ty co teprve budou projednávány zastupiteli na jejich zasedání. Občan pak nemá pocit “O nás, bez nás”.

Českobrodský Zpravodaj

72 stran

Úvodní článek starosty p.Nekolného nazvaný “Smart city aneb Chytré město i v Česlém Brodě?” je mi velmi sympatický, neboť se dívá na chytré město trochu z jiného pohledu než jen použití “Chytré lampy”. Pod názvem chytré město si můžeme představit i preferenci nemotorové dopravy před automobily. Je zde otevřena otázka, jak by měl Český Brod v budoucnu vypadat. Má zůstat jen provincionálním tuctovým místem bez kultivovaného veřejného prostoru nebo se má stát zajímavým, příjemným a chytrým městem se svou osobitou tváří?

V článku “Krátce z města” zaujmou některé zprávy, které mohou inspirovat i v našem městě. Město vyhlásilo poptávkové řízení na provozovatele podporované dopravy pro seniory nad 65 let “Senior taxi”. Cílem je zajištění dopravy seniorů a osob se sníženou pohyblivostí na úřady, k lékaři, a to za symbolický poplatek. Technické služby zakoupily stroj na likvidaci plevele horkou vodou, který by měl výrazně zrychlit a zlevnit každoroční boj s plevelem na chodnících a vozovkách. Český Brod se již tradičně připojil k akci Vlajka pro Tibet. V roce 1959 v Tibetu zahynulo 80 000 lidí při povstání proti čínské okupaci a 140 000 lidí odešlo do exilu.

“Zdravé město Český Brod” je článek neskrývající údaje o zdravotnictví ve městě, ale dlouholetá iniciativa vedení města vést a plánovat investiční záměry tak, aby byly provázané, transparentní, cenově rozumné, smysluplné a hlavně vedly k udržitelnému vývoji. Článek dále uvádí co to je udržitelný rozvoj a uvádí, že město je členem asociace Národní síť zdravých měst již od r.2009. Řídí rozvoj města metodou Agenda 21 a již dosáhlo několik nezanedbatelných úspěchů. Na webu mají několik schválených dokumentů, jako Strategický plán, Územní plán, Komunitní plán sociálních potřeb. Je samozřejmostí  každoroční svolání Fóra města, které umožňuje širokou diskuzi napříč tématy a generacemi a také to, že se žádná velká investice neobejde bez předchozího komunitního projednání. Jsou prováděny každé 2 roky analýzy spokojenosti a potřeb obyvatel. Ve formě veřejných průzkumů společností Agora. Udržitelný rozvoj se dá také měřit a k tomu slouží různé audity a databáze projektů Zdravých měst. CENIA , česká informační agentura životního prostředí hodnotí zapojená města zda splňují kritéria. Město Český Brod bylo v letech 2008-9 uvedeno v databázi jako čekatel, v roce 2010 dosáhlo kategorie D a od roku 2011 postoupilo do kategorie C, přičemž nejvyšší možné hodnocení je kategorie A (viz. ma21.cenia.cz). Při čtení mne napadlo, jak je asi hodnoceno město Čelákovice?

Téma měsíce“A jaké je to s bezpečností v dopravě” reagoval vedoucí odboru dopravy a zhodnotil m.j. co považuje za velký nedostatek : především obchvat, který je alfou a omegou celé dopravy, potencionální rozvoj města bez posouzení vlivu na dopravu, řešení dopravy v klidu (parkování) atd. Uvedl také co se povedlo : m.j. omezení tranzitní dopravy a tři přechody pro chodce. V článku je též uvedena zpráva policie ČR rozebírající skladbu trestné činnosti

V samém závěru Českobrodského Zpravodaje najdete pozvánku na Veřejné setkání dne 11.5.2018 do bývalého areálu ZZN, který má být veřejnou presentací studie využití areálu s prostorem pro náměty občanů.

Listy Lysá nad Labem

24 stran

“Slovo starosty” úvodní článek se ve své většině věnuje plánovanému obchvatu. Na jednání zastupitelstva dne 4.4.2018 byl přítomen zástupce investora (Středočeského kraje), který odpovídal na  otázky zastupitelů a občanů. S ohledem na to, že druhá etapa obchvatu má být financována z evropských fondů, se Středočeský kraj rozhodl, že požádá o nové územní rozhodnutí a o to bylo zažádáno v dubnu t.r. . Ne všichni vlastníci souhlasili s prodejem pozemků a tak již počátkem roku 2018 předala Lysá výkup k dalšímu řešení Středočeským krajem.  Jistě si při čtení uvedených řádků uvědomíme absenci informací o vývoji obchvatu v Čelákovicích. Kolik pozemků zbývá vykoupit a zda také již město předalo řešení na kraj.

Již tradičně zde najdeme článek o Kavárničce tj. o setkání seniorů a jejich “Křesle pro hosta” ve kterém tentokrát zasedly pracovnice Centra sociálních služeb pí. Ředitelka Martínková a sociální pracovnice pí.Dostálková. Senioři chtěli znát co centrum přináší zejména seniorům. Dalším bodem byla gratulace zastupiteli ing.Gregorovi, který byl oceněn městskou medilí za svou činnost zastupitele především prosazování pomoci seniorům. Jen namátkou zřízením stacionáře a zavedení levné TAXI služby pro seniory.

Zajímavý je i článek “Dvoutýdenní praxe v Anglii byla skvělá” Autorka článku mimo zkušeností z praxe uvádí i to, že se jí líbil charakter lidí žijících v Anglii. Všichni jsou ohromě milí, začnou si s vámi povídat a jsou vždy ochotní vám nezištně pomoct. Mají velmi vyvinutý smysl pro pomoc ostatním-všude vidíte obchody s použitými věcmi (oblečení, knížky, nábytek…), které tam lidé přinášejí ,když je již nepotřebují. Peníze získané z prodeje jdou na charitu, pro kterou je obchod zřízen. .

Velikonoční řehtání Dvorce 2018 – článek doplněný fotografiemi připomíná řehtání v Jiřině. Osadní výbor Dvorce popisuje pevná pravidle tradičního řehtání a věří, že se tradice udrží do dalších let stejně jako “Dvorecká pouť” a prosincové “Čertování”.

Městské listy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

40 stran

Článek “Slovo starosty” připomíná již proběhlou slavnost audience u císaře Karla I. Tento rok byla zvlášť vydařená dík příznivému počasí a návštěvě Gabriely Habsbursko.Lotrinské a Jiřího Habsburského, potomků císaře Karla I. Starosta se dále zabývá koncem 2.světové války a událostmi v Brandýse i Staré Boleslvi kde v březnu 1945 začaly opevňovací práce. Připomíná také slavnost svátku matek připadající na druhou květnovou neděli.

“Obchvaty obou částí města a změny územního plánu” v článku odpovídá na dotazy místostarosta p.Homolka. Informuje především o tom co se projednávalo na únorovém zasedání zastupitelstva. Bylo to dle místostarosty zatím nejdelší jednání a také premiérové v rekonstruované Olbrachtově koleji. Komise pro změnu územního plánu zpochybnila stávající řešení a doporučila zadat zpracování dopravního modelu města, který bude sofistikovaným způsobem simulovat dopravu a její směřování při různých dopravních řešeních či omezeních. Po jeho vypracování budou navrhované varianty i s občanskou veřejností dostatečně diskutovány. Dále se zastupitelé dohadovali o projektu Sportovní haly u ZŠ Palachova, která by měla být ekonomicky udržitelný provoz při dopoledním využití školou a odpoledne ji plně vytíží spolky. Oříškem je požadavek na parkování aut, které se sice draze, ale řeší v podzemí. Investiční náklady na halu budou kolem 100 mil.Kč, celý záměr musí být realizován výhradně na pozemcích města. V případě Čelákovic se také mluví o sportovní hale, ale její umístění zřejmě rozhodnou přátelé starosty Pátka což bylo zřejmé při výměně názorů mezi zastupiteli arch.Fialovou a p. Spilkou.

“Město ožije sokolskou oslavou” zde se dozvíme o plánovaných oslavách 100 let republiky, které zde chystají sokolové ve dnech 26-27.května 2018. Nad oblastním sletem převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Oslavy jsou zároveň ve znamení kulatých výročí : 120 let Sokolské župy Barákovy a 150let T.J Sokol Brandýs nad Labem.

“Brandýs – skvělé místo pro podnikání” rozhovor s jednatelem firmy EXPLAST. Odpovídá na řadu otázek a především i na otázku proč si pro své místo vybrali zrovna Brandýs. Podobný článek bych uvítal i ve Zpravodaji.

“Už se rýsují budoucí prostory přístavby staroboleslavské školy” Každý den je znát! Díky tomu se rýsují budoucí učebny, tělocvična už má část střechy, výtahová šachta se zdá být bezednou. Kde udělali soudruzi z naší radnice chybu, že se u nás již také dostavba školy Kostelní nestaví?!

 

 

Říčanský Kurýr

75 stran + příloha 25 stran

O úvodní článek se postarala členka sportovní komise a trenérka SK Slunéčko. Říčany rozhodně netrpí nedostatkem sportovních oddílů, kroužků a dalších uskupení, které určitým způsobem zajišťují tělesnou aktivitu. Je proto důvod sportovní činnosti a ukázat především dětem, jak je dobré, jedinečné, že si zasloužíme pochvalu a uvědomme si , že vítězství či prohra je jen pomíjivý okamžik , to nejdůležitější je být součástí týmu. Nerozlišujme sport individuální a kolektivní, v pocitu hrát jako tým společně, užívat si to a táhnout za jeden provaz (konec citace článku). Jsem přesvědčený, že říčanská radnice si ze sportu vzala velmi užitečný závěr a spěje skutečně k “táhnutí za jeden provaz” což dokazuje většina zde zveřejněných článků.

Pozvánka na pravidelná setkání “Z očí do očí” je nezbytnou součástí každého čísla Kurýru. Starosta a místostarostové zveřejňují termíny setkání s občany.

Krátce z mimořádné rady města – rada schválila nákup zpátečních letenek pro všechny členy říčanského týmu dračích lodí při účasti na závodech v partnerském městě Borken ze Spolkové republiky Německo.   Jak je patrné z internetových stránek města mají podobné cíle v 7mi evropských městech a to dává mnoho poznání.

Hlavní téma květnového čísla : “Do práce na kole” Podpora této aktivity je v Říčanech rozsáhlá a v květnu je připraveno několik akcí. Jsou uvedeny i stránky  www.dopracenakole.cz kde Říčany mají svůj odkaz. Výsledky cílevědomé snahy se již projevují v praktickém životě. Podmínky pro kolo jsou zde jedny z nejlepších. Město například pronajímá cykloboxy u nádraží a prostor cykloboxů bude sledován kamerovým systémem.

“Informace z dopravy” je článek trochu z jiného světa. Inteligentní parkování – senzory opatřená parkoviště hlásí, kde nejlépe v Říčanech zaparkovat. To je příklad SMART City tzv. Chytré město.

“Mimořádná dotace : 15 milionů korun pro říčanské žáky na moderní výuku anglického jazyka a informatiky”. Vznikne 5 nově vybavených tříd pro výuku jazyků a informačních technologií s počítači, interaktivními tabulemi, tiskárnami, a to třeba i s těmi 3D. Hlavním hitem bude výukový software, který posune znalosti angličtiny.

Nejvíce mne zaujal článek “Říčany jsou nejlepším městem pro život” To je závěr průzkumu renomované mezinárodní společnosti Deloitte pod názvem Obce v datech. Index kvality je nejvyšší z 206 hodnocených měst v České republice. Divíte se? Já ne. Článek vřele doporučuji přečíst a zamyslet se nad rozdíly života v Říčanech a v Čelákovicích.

Zveřejněno je též plnění rozpočtu.

Chtěli by jste i v Čelákovicích podobný Kurýr? Já ano. Samozřejmostí by měl být i Facebook, ale to by musela být dobrá vůle vedení města. Hlavně, že je Zpravodaj Města Čelákovice vyhlášený na třetím místě v republice. To musí být lepší než Kurýr řekne většina občanů co mnoho nečte a nesrovnává.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest