Plánovaný obchvat a napojení průmyslových zón v Čelákovicích

Názor pana Ing. arch. Ivana Vaňouska na komunikační napojení historických průmyslových zón na připravované dokončení jižního obchvatu Čelákovic. Na co bychom si měli dát pozor a čeho se vyvarovat při veřejném projednání nového Územního plánu?

Problémy s intenzivní nákladní dopravou ve městě  pramení z našich historických průmyslových zón

Za jeden z významných problémů územního plánu našeho města považuji řešení dopravní situace v souvislosti s průmyslovými zónami, které jsme zdědili z období počátků industrializace, to znamená z let 1906 až 1910. V té době byla do Čelákovic z Prahy přemístěna továrna Rudolfa Stabenova do lokality východně od středu města, respektive mezi město a jeho osadu Jiřinu. Na západním okraji vznikla továrna (původně dílna) pánů Josefa a Antonína Volmanových. Obě továrny („Stabenovka“ – pozdější Kovohutě a „Volmanka“ – pozdější TOS) se v průběhu 20. století rozrostly tak, že negativně ovlivnily dopravu ve městě i jeho silniční spojení s okolím (o životním prostředí obyvatel nemluvě – zněčišťováním ovzduší, povrchových i podzemních vod, odpady, hlukem, atd.). Například musela být v 60. letech 20. století zrušena původní silnice směrem k Brandýsu nad Labem a nahrazena dodnes nedokončeným obchvatem Čelákovic z jihu. Tyto problémy přetrvávají dodnes, protože obě továrny – i když v podobě z druhé poloviny 20. století již neexitují – jsou za ta léta městem obklopeny. Lokality, do nichž byly počátkem 20. století umístěny, zůstávají v územních plánech nadále průmyslovými zónami a v jejich areálech nyní postupně vznikají nové aktivity (výrobní, montážní, skladové, atd.) logicky doprovázené sílící nákladní dopravou, projíždějící obytnými zónami. S intenzifikací využtí těchto historických průmyslových zón lze předpokládat intenzivnější nákladní, což v dnešním pojetí znamená především kamionovou dopravu.

Jižní obchvat řešením problému s nákladní dopravou

Historické průmyslové zóny tedy zústaly a přístupové komunikace k nim se dodnes prakticky nezměnily – vedou městskými ulicemi. Připravované dokončení jižního obchvatu je pro Čelákovice zcela zásadní pro vyloučení průjezdů tranzitní osobní, ale zejména nákladní dopravy městem. Zároveň je to výjimečná příležitost k řešení zmíněného letitého problému, jímž je eliminace negativního vlivu obslužné nákladní automobilové (kamionové) dopravy zmíněných přežívajících průmyslových zón na město jejich připojením na obchvat.

Výkres B. 2B koncepce dopravy Územního plánu Čelákovic (návrh pro společné jednání)

Takové řešení nabízí výkres B. 2B koncepce dopravy Územního plánu Čelákovic (návrh pro společné jednání) dle mého názoru pouze v případě průmyslové zóny bývalé továrny TOS a to jejím připojením k obchvatu na západním okraji města u rozvodny Toušeň. Předpokládám, že je to komunikace označená ve výkresu jako MK sběrná funkční skupiny B, která připomíná obnovu části kdysi zrušeného silničního spojení s Toušení.

Nový návrh napojení areálu Kovohutí na obchvat je velmi rizikový

Navržené komunikační napojení přežívající průmyslové zóny v areálu bývalých Kovohutí na obchvat považuji za rizikové z několika důvodů. Ve výše uvedném výkresu B. 2B je  jakási nová komunikace (MK funkční skupiny „C“) přes stávající zahrádkářskou kolonii směrem do Husovy ulice s pokračováním ulicí Jana Zacha a dále na novou komunikaci (MK sběrná funkční skupiny „B“ – I. etapa) za areálem bývalé Škodovky s napojením na sběrnou křižovatku „Šibeňák“. To znamená, že kamionová doprava z areálu Kovohutě bude vedena hustě osídlenou městskou částí Za Dráhou přímo pod okny většinou přízemních a podkrovních rodinných vilek v ulici Jana Zacha a dále přes území budoucího obytného souboru Krátká Linva. Stejnou trasou bude na obchvat napojena také automobilová doprava ze směru Lysá n. L., Přerov n. L., Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Oba tyto záměry mohou vyvolat oprávněné znepokojení obyvatelů východní části města ze znečištění ovzduší výfukovými zplodinami, hlučnosti, frekvence dopravy, atd., ale i komplikace v dopravě samotné.

Zlepšení dopravní situace v jedné části města by nemělo být na úkor jiné

Řešení komunikačního napojení na  jižní obchvat města by mělo také probíhat v souladu s etapami realizace záměrů nového územního plánu tak, aby nedocházelo ke zlepšení situace v určitých částech města na úkor obyvatelů v jeho jiných částech, rovněž hustě osídlených. Tato moje obava vyplývá např. z pozorování zvyšující se intenzity kamionové dopravy do bývalých Kovohutí ulicemi Sedláčkovou, Jiřinskou a Křižíkovou s dopady na destrukci konstrukce vozovek.

Řešení již existuje v současné podobě ÚP

Náznak ekologicky šetrnějšího řešení, logicky navazujícího na stávající komunikační síť spatřuji ve výkresu dopravní situace ke 3. změně dosud platného územního plánu sídelního útvaru Čelákovice , kde se počítá s komunikací, vedenou po okraji východní části města za hřbitovem, souběžně s ulicí Třebízského. Tato komunikace by umožnila jak odvedení tranzitu silniční dopravy z oblasti Sedlčánek a Císařské Kuchyně přímo na obchvat mimo ulice města, tak propojení s průmyslovou zónou Kovohutě bez průtahu oblastí Za Dráhou.

Výkres dopravní situace ke 3. změně platného ÚP Čelákovice

Ing. arch. Ivan Vaňousek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest