Úhel pohledu – rada zasedala dne 14.11.2017

Stále stejná písnička. Rada se seznámila, bere na vědomí, ztotožňuje se, schvaluje atp., ale s čím se seznámila, co bere na vědomí, s čím se vlastně ztotožňuje tu ve většině případů chybí. Prostě zákon nám ukládá udělat zápis, ale tak nějak nechceme, aby kdokoli cokoliv o naší činnosti věděl. Do stejného vzorce zapadá i zápis z jednání rady města ze 14. listopadu 2017, ze kterého vybírám alespoň pár zajímavých bodů:

1.4. Mezi zvláště utajované patří Kontrola plnění usnesení.

Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. Všichni byli pro a víc se nedozvíte.

Hmm, takže plníme nebo neplníme? Co plníme a jak to plníme? A pokud neplníme, tak kdy to splníme?  Jak je ta práce jednoduchá, když nemáte žádnou kontrolu toho co děláte, když nemáte žádný termín do kdy se to má udělat a když vám nějaký rádobyodborník neříká, že to co děláte, buďto děláte špatně anebo nedejbože neděláte vůbec.

 

2.7. Nabídka využití předkupního práva k budově – garáži na st. p. č. 1426/17, k. ú. Čelákovice.

Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1426/17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova garáže ve vlastnictví pana J. K. Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města využít nabídku na odkup budovy – garáže na st. p. č. 1426/17, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200.000,00 Kč a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zpracovat znalecký posudek. Co k tomu dodat?

Není sice hotový posudek, ale RM už doporučuje schválit cenovou nabídku. Nemělo by to být obráceně?

 

2.9. Nabídka využití předkupního práva k budově restaurace na části p. č. 74 a části p. č. 72/2, k. ú. Čelákovice. 

Město Čelákovice je vlastníkem pozemku p. č. 74 – zahrada, o výměře 680 m² a pozemku p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 3.277 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na částech těchto pozemků je postavena budova části zahradní restaurace, ve vlastnictví pana P. S. Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva k budově – zahradní restauraci umístěné na části p. č. 74, na části p. č. 72/2 a části st. p. č. 73 (v geometrickém plánu č. 2277-19/2013 nově označena jako st. p. č. 73/2), v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 4.500.000,00 Kč na základě nabídky ve smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) a pověřuje starostu jednáním o podmínkách koupě.

Pokud chybí posudek, tak to logicky vyvolává podezření, že se někdo z vedení města s majitelem na ceně dohodl předem a posudek se bude dělat jen jako nutnost dostát zákonným požadavkům. Ne, vážení tohle má k transparentnímu hospodaření opravdu hodně daleko. Navíc k čemu bude městu restaurace (dřevěné konstrukce bez kuchyně)? Je ta stavba řádně zkolaudovaná a zapsaná v katastru nemovitostí? Jak vypadaly podmínky souhlasu města se stavbou na jeho pozemku? Má již město zajištěného nového kupce/provozovatele nebo jen nakupuje na sklad? 

 

4.6. Informace týkající se realizace sádrokartonových podhledů ve 3. nadzemním podlaží č. p. 414, J. A. Komenského, Čelákovice. 

Dne 1. 11. 2017 byla stavebnímu úřadu doručena žádost Gymnázia Čelákovice o svolání kontrolní prohlídky stavby na základě tvrzení z přiloženého znaleckého posudku č. 2263/2017 zpracovaného dne 25. 10. 2017 Ing. L. B., znalcem městského soudu v Praze v oborech stavebnictví, projektování a technické obory. Dne 13. 11. 2017 proběhla na základě výzvy stavebního úřadu kontrolní prohlídka stavby „Oprava podhledů na 3. NP v budově č. p. 414, Čelákovice, J. A. Komenského”.  Návrh usnesení: 4.6.2 RM ztotožňuje se s vyjádřením města Čelákovic podaným do protokolu, Spis. zn.: MUC/13895/2017/L, č. j. MUC/14366/2017 ze dne 13. 11. 2017, o úkonu, který provedl Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, ve věci zjištění uvedených ve znaleckém posudku 2263/2017 ze dne 25. 10. 2017 zpracovaném Ing. L. B.  

Tak za 1. Gymnázium nebylo připuštěno k účasti na kontrolní prohlídce. Když nemáte co skrývat, tak přeci chcete lidem dokázat, že je vše v naprostém pořádku a ne že jim neumožníte se účastnit kontroly. Znalce nezvete na poslední chvíli, tak aby bylo velice pravděpodobné, že se nebude moci účastnit. Proste neděláte levárny. Nemusíte. Za 2. Gymnázium požádalo podle zák.č.106/1999 Sb. o  výsledek kontrolní prohlídky a světe div se obdrželo m.j. tuto odpověď : MěÚ nemá k dispozici jakýkoliv dokument vztahující se ke zjištěním a závěrům z kontrolní prohlídky stavby konané dne 13.11.2017. Tak buď se radní s dokumentem uztotožňovali tak, až dokument prostě zmizel a stal se zmizelým, anebo se hra na schovávanou posunula na vyšší level a už ani úředníci města nevědí, s čím se to radní aktuálně ztotožňují.  Tak či onak šaráda kolem opravy podhledů se dostává na další úroveň a jsem velmi zvědav, kam se to v následujících dnech a týdnech posune. Více o realizaci sádrokartonových podhledů najdete zde.

 

4.7. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě.

První etapou uvedené investiční akce v městské části Čelákovice Jiřina je rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě, přeložka vodovodu, plynovodu a tlakové kanalizace v podjezdu Přístavní ulice a související část dešťové kanalizace. Návrh usnesení: 4.7.1 RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ za 966.200,00 Kč bez DPH postupem dle článku 3 Směrnice I/8/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinné od 1. 11. 2016. Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2017/470 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Project ISA s. r. o., jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace na akci „PD – Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“, v maximální ceně 966.200,00 Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

POZORUHODNÝ HARMONOGRAM PRACÍ!!! Ještě v září místostarosta ing. Sekyra oznamoval v e-mailu zastupiteli Janákovi, že první etapa z celkových sedmi bude zahájena ještě letos. Zřejmě nevěděl o potřebě zpracovat projektovou dokumentaci, získat stavební povolení a vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Dokumentace za téměř milion korun nebude jistě jednoduchá a nebude se dělat za dva dny. Musí se získat potřebná vyjádření správců sítí a již jsou tu Vánoční svátky, sníh a led. Opravdu se letos začne a nebo jen plky, plky, plky? Za dva měsíce od vyjádření pana místostarosty vzniklo zpoždění několika měsíců!! Neuvěřitelné diletantství. Co kdyby místostarostovi přišla mzda o několik měsíců později?

 

6.6. Dopis zastupitele Tomáše Janáka – kritika ředitele Městského muzea Mgr.Davida Eisnera.

Že bychom měli možnost se taktéž seznámit s kritikou pana zastupitele? Zapomeňte. Že by proběhla nějaká diskuze? Zapomeňte. My jsme přesvědčeni, že je potřeba vědět, co se děje v našich příspěvkových organizacích, a tak dopis pana Janáka naleznete zde. Radní vidí jen to, co chtějí vidět a jejich oči zřejmě potřebují dalekohled na spatření evidentních vad práce současného ředitele muzea. Přehlédnout ozdobnou zeď muzea může jen ignorant, zeď hyzdí město již 7 let a oprava se stále jen odkládá.

Stejně tak rodný dům malíře Čeňka Jandy je v kritickém stavu a jen se mluví a mluví. Expozice košíkářství zmizela a není výhled na její obnovu. Nález předmětu z muzea v kontejneru nebo ztráta dalších muzejních exponátů je jen vzorkem z kritiky současného vedení muzea.

 

6.8. Zápis č.01/2017 z jednání pracovní skupiny Zpracování Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030 ze dne 25.10.2017.

Zde je zjevná manipulace občanů cituji : … Zpracování rozvojového dokumentu je pro obce povinné a vyplývá ze zákona č.115/2001 Sb. (konec citace).

Takže pokud tomu správně rozumím, město mělo ze zákona povinnost zpracovat rozvojový dokument? Jak dlouho? Rok? Pokud ve vaší práci děláte na nějakém dokumentu takhle dlouho, dostanete za a) odměnu b) přidáno c) pochválím se. Jo žerty stranou, ono je to totiž všechno úplně jinak. 

Město Plán rozvoje sportu má zpracovaný od roku 2011, ale nikdo se jím neřídí. Sport je ve Strategickém plánu klíčová oblast č. 6 strana 58 až 62.  Víceúčelová sportovní hala měla být hotová již v prosinci 2015!!!  Areál pro vodní slalom měl být vybudován do konce r.2014!!!  Letní terasa u plaveckého bazénu měla být hotová do 06/2014!!!! Stezka pohybových aktivit měla být vybudována do konce r.2014!!! Měly být vyřešeny majetkoprávní vztahy jednotlivých sportovišť a ploch pro sport do konce r. 2013!!!! Zrušte pracovní skupinu. Je zbytečná.

Výše uvedené cíle schválil starosta Pátek usnesením zastupitelstva v prosinci 2011. Téměř nic nebylo splněno. Nenechte se vysmát!!! Co takhle ještě zpracovat Komunitní plán sociálních potřeb anebo Koncepci zlepšení kvality ovzduší? To na stránkách jiných měst většinou najdete, ale „Plán rozvoje sportu“ jen zřídka.

 

6.9. Zpráva ze služební cesty – Korejská republika.

Rada vzala na vědomí.

Hmm, co vzala na vědomí? Byla prezožka fotek? To nemyslíte vážně chlapci! Pokud služební cesta, tak chci vědět za kolik, co bylo účelem, jaké to má pro město přínos a jaký je navazující plán. Já jim vážně nezávidím jejich chuť cestovat a poznávat svět, ale pokud je to dovolená, tak prosím za své a ne za moje peníze. Ano, je to i za moje peníze. Prosím a až to budete obhajovat, tak nejen mne, ale i všechny alespoň trochu myslící spoluobčany ušetřete normalizačních keců typu “Cílem spolupráce je vytvářet nové formy ekonomické globalizace….” pro zasmání pokračování zde.

Je to tak trochu o chápání služby občanům, kteří si naše zastupitele vybrali a platí je. Ne za cestování radních po světě, ale za jejich práci na radnici a ta je s prominutím chabá.  Ikdyž, tak mě teď napadá, že pro dobro nás všech by někteří měli cestovat častěji. Možná neustále.

Zápis RM č.26 ze dne 14.11.2017 (upravené znění)

1 názor na “Úhel pohledu – rada zasedala dne 14.11.2017”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Pin It on Pinterest